Wit Dental Clinic

Wit Dental Clinic to gabi­net wyso­ko­spe­cja­li­styczny zapew­nia­jący pro­fe­sjo­nalną dia­gno­stykę i kom­plek­sowe – na naj­wyż­szym świa­to­wym pozio­mie – lecze­nie zacho­waw­cze, pro­fi­lak­tyczne, orto­don­tyczne, pro­te­tyczne, implan­to­lo­giczne, dys­funk­cji układu rucho­wego narządu żucia, przy użyciu nowo­cze­snego sprzętu medycz­nego, reali­zo­wane przez per­so­nel medyczny stale dosko­na­lący swoje kwa­li­fi­ka­cje i umie­jęt­no­ści. Jeste­śmy gabi­ne­tem nasta­wio­nym na lecze­nie całych rodzin, dzieci, mło­dzieży, doro­słych oraz senio­rów.

 

Dosko­na­ląc swoją dzia­łal­ność pra­gniemy być obda­rzani zaufa­niem oraz zado­wa­lać naszych Pacjen­tów poprzez:

 

  1. Utrzy­my­wa­nie sta­łego, wyso­kiego poziomu opieki medycz­nej.
  2. Inwe­sto­wa­nie w odpo­wie­dzialny, kom­pe­tentny i wykwa­li­fi­ko­wany per­so­nel.
  3. Utrzy­ma­nie sta­łych, wyso­kich stan­dar­dów medycz­nych.
  4. Świad­cze­nie usług zgod­nie z odpo­wied­nimi stan­dar­dami i pro­ce­du­rami medycz­nymi w Wit Dental Clinic.
  5. Stały nadzór nad spraw­no­ścią i nie­za­wod­no­ścią sprzętu medycz­nego.

Prezes Wit Dental Clinic Wit Obłoj

ZOBACZ WIĘCEJ
Lekarz stomatolog Wit Obłoj  

Właściciel Wit Dental Clinic  Wit Obłoj – ukoń­czył Pomor­ską Aka­de­mię Medyczną w Szcze­ci­nie uzy­sku­jąc tytuł leka­rza sto­ma­to­loga.

Od wielu lat prowadzi Prywatną Praktykę Stomatologiczną, w której spe­cja­li­zuje się w implan­to­lo­gii, ortodoncji, chi­rur­gii sto­ma­to­lo­gicz­nej i pro­te­tyce. Pracował jako asystent w Zakładzie Ortodoncji Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie.

 

Wit Obłoj - ZnanyLekarz.pl

   

 

Lekarz dentysta Daniel Kulaszewski

ZOBACZ WIĘCEJ
Lek dentysta Daniel Kulaszewski  

 

Lekarz den­ty­sta Daniel Kula­szew­ski – ukoń­czył Uni­wer­sy­tet Medyczny w Bia­łym­stoku 2006r. Spe­cja­li­zuje się w sto­ma­to­lo­gii zacho­waw­czej, pro­te­tyce, endo­don­cji pod mikro­sko­pem, chi­rur­gii sto­ma­to­lo­gicz­nej i implan­to­lo­gii.

Uczest­ni­czy w licz­nych kur­sach dosko­na­ląc swoje kwa­li­fi­ka­cje, dzięki czemu ofe­ruje swoim pacjen­tom kom­plek­sowe lecze­nie w opar­ciu o naj­no­wo­cze­śniej­sze roz­wią­za­nia.

Daniel Kulaszewski - ZnanyLekarz.pl
   

 

Lekarz stomatolog Anna Bartyś

ZOBACZ WIĘCEJ
Lekarz stomatolog Anna Bartyś  

Lekarz sto­ma­to­log Anna Bartyś – ukoń­czyła Aka­de­mię Medyczną w Lubli­nie uzy­sku­jąc tytuł leka­rza sto­ma­to­loga.

Spe­cja­li­zuje się w pro­fi­lak­tyce i lecze­niu dzieci. Jej doświad­cze­nie oraz umie­jęt­no­ści pozwa­lają każdą wizytę zakoń­czyć suk­ce­sem.

   

 

Lekarz dentysta Paulina Paradowska

ZOBACZ WIĘCEJ
Lekarz dentysta Paulina Paradowska  

Lekarz den­ty­sta Pau­lina Para­dow­ska – ukoń­czyła Aka­de­mię Medyczną w Lubli­nie.

Zaj­muje się sto­ma­to­lo­gią zacho­waw­czą, endo­don­cją tra­dy­cyjną i pod mikro­sko­pem, pedo­don­cją oraz zabie­gami sto­ma­to­lo­gii este­tycz­nej. Stale pogłę­bia swoją wiedzę na kur­sach i szko­le­niach sto­ma­to­lo­gicz­nych.

   

 

Fizjoterapeuta Anna Andziak

ZOBACZ WIĘCEJ

Fizjoterapeuta i psycholog Anna Andziak


Od 2014 r. zajmuje się fizjoterapią w dysfunkcjach stawów skroniowo-żuchwowych i mięśni Układu Ruchowego Narządu Żucia, szczególnie w bruksiźmie (nieintencjonalne zgrzytanie lub zaciskanie zębów o podłożu psychogennym). Stosuje techniki terapii manualnej holistycznej z elementami treningu psychologicznego.

Ukończyła Studium Medyczne Fizjoterapii w Konstancinie w 1991 r. i Psychologię w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie w 2004r.


Posiada certyfikaty uczestnictwa w szkoleniach:

 

  • „Interdyscyplinarne leczenie stawów skroniowo-żuchwowych”
  • „Diagnostyka i leczenie pacjentów dorosłych z wadami zgryzu i dysfunkcją narządu żucia w ujęciu holistycznym”
  • „Rozwiązywanie problemów klinicznych w dysfunkcjach czaszkowo-żuchwowych.”
  • „Techniki badawcze i terapeutyczne systemu żuchwowo-gnykowo-czaszkowego oraz struktur pozostających z nimi w interakcjach w koncepcji terapii manualnej holistycznej”

 

Pracowała przez 10 lat w Stołecznym Centrum Rehabilitacji w Konstancinie.
Współpracowała z przez kilka lat z Akademickim Centrum Psychoterapii SWPS.
Obecnie współpracuje z kilkoma klinikami stomatologicznymi w Warszawie i okolicach.

 

Menadżer Kliniki Wit Dental Clinic Danuta Sowa

ZOBACZ WIĘCEJ
Menadżer Kliniki Wit Dental Clinic – Danuta Sowa  

Menadżer Kliniki Wit Dental Clinic – Danuta Sowa


Kontakt telefoniczny: 602 539 628

Kontakt mailowy: danuta.sowa@witclinic.pl

umów się na wizytę w WitClinic
STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

Sto­ma­to­lo­gia zacho­waw­cza to zapo­bie­ga­nie próch­nicy oraz nowo­cze­sne lecze­nie już powsta­łych ubyt­ków.

ZOBACZ WIĘCEJ
CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

W zakre­sie chi­rur­gii sto­ma­to­lo­gicz­nej wyko­nu­jemy wszyst­kie zabiegi w obsza­rze jamy ustnej w znie­czu­le­niu miej­sco­wym, przy użyciu urzą­dze­nia The Wand.

ZOBACZ WIĘCEJ
IMPLANTOLOGIA ZĘBY W 1 DZIEŃ

IMPLANTOLOGIA
ZĘBY W 1 DZIEŃ

Implan­to­lo­gia pozwala na pełną i este­tyczną rekon­struk­cję
utra­co­nego uzę­bie­nia.

ZOBACZ WIĘCEJ
ORTODONCJA

ORTODONCJA

Orto­don­cja to lecze­nie zabu­rzeń zgryzu. Lecze­nie orto­don­tyczne pro­wa­dzimy w okre­sie uzę­bie­nia mlecz­nego, mie­sza­nego i sta­łego, czyli u dzieci, mło­dzieży i doro­słych.

ZOBACZ WIĘCEJ
ENDODONCJA TRADYCYJNA I POD MIKROSKOPEM

ENDODONCJA TRADYCYJNA I POD MIKROSKOPEM

Lecze­nie kana­łowe
odbywa się metodą tra­dy­cyjną
i mikro­sko­pową. Należy do naj­trud­niej­szych dzie­dzin sto­ma­to­lo­gii i jest naszą spe­cjal­no­ścią.

ZOBACZ WIĘCEJ
PROTETYKA

PROTETYKA

Pro­te­tyka zaj­muje się odbu­dową uszko­dzo­nych lub uzu­peł­nie­niem bra­ku­ją­cych zębów, co pozwala na rekon­struk­cję i reha­bi­li­ta­cję narządu żucia.

ZOBACZ WIĘCEJ
STOMATOLOGIA ESTETYCZNA WYBIELANIE

STOMATOLOGIA ESTETYCZNA WYBIELANIE

Sto­ma­to­lo­gia este­tyczna
pozwala kory­go­wać kolor,
kształt i wiel­kość zębów.

ZOBACZ WIĘCEJ
PROFILAKTYKA

PROFILAKTYKA

Klu­czem do pięk­nego i zdro­wego uśmie­chu jest pro­fi­lak­tyka. Zawsze lepiej zapo­bie­gać,
niż leczyć.

ZOBACZ WIĘCEJ
STOMATOLOGIA DZIECIĘCA

STOMATOLOGIA DZIECIĘCA

Sto­ma­to­lo­gia dzie­cięca
to troska o zdrowe zęby dziecka
oraz spo­soby ich lecze­nia

ZOBACZ WIĘCEJ
LECZENIE STAWÓW SKRONIOWO-ŻUCHWOWYCH

LECZENIE STAWÓW SKRONIOWO-ŻUCHWOWYCH

Nie­pra­wi­dłowe poło­że­nie krążka w stawie powo­duje zabu­rze­nia w pracy stawu, które mogą się obja­wiać dole­gli­wo­ściami ze strony stawu

ZOBACZ WIĘCEJ

Umów się na wizytę lub skontaktuj się z nami

     
Korzystając z usług WIT DENTAL CLINIC masz pewność, że otrzymujesz dostęp do wyso­ko­spe­cja­li­stycznego gabinetu stomatologicznego w którym zapewniamy pro­fe­sjo­nalną dia­gno­stykę i kom­plek­sowe lecze­nie zębów. WIT DENTAL CLINIC to usługi dentystyczne dla dzieci, mło­dzieży, doro­słych oraz senio­rów. Wśród naszych usług znaleźć można protetykę, implantologię oraz ortodoncję. W naszym gabinecie dentystycznym wykorzystujemy tylko nowo­cze­sny sprzęt medycz­ny oraz zatrudniamy świetnie wyszkolony per­so­nel medyczny który ciągle dosko­na­li swoje kwa­li­fi­ka­cje i umie­jęt­no­ści z zakresu stomatologii.  

Wit Dental Clinic - KLINIKA IMPLANTOLOGII i ORTODONCJI

 

Nasz FacebookNasz InstagramWyślij e-mail

     
Treść serwisu prawnie chroniona © 2016 Wit Dental Clinic  |  Polityka prywatności  Projekt i wykonanie Quicknet