Stomatolog dziecięcy

 

Stomatolog dziecięcy UrsynówSto­ma­to­lo­gia dzie­cięca to troska o zdrowe zęby dziecka oraz spo­soby ich lecze­nia 

 

Nie wystar­czy codzienna higiena jamy ustnej, ale każde dziecko powinno sys­te­ma­tycz­nie odby­wać pro­fi­lak­tyczne wizyty kon­tro­lne u sto­ma­to­loga.

 

Dziecko jest prze­cież naj­więk­szym skar­bem rodzi­ców i naj­waż­niej­szym naszym pacjen­tem. Żywo reaguje ono na wszel­kiego rodzaju bodźce. Dla­tego leczymy dzieci bez­bo­le­śnie i dokła­damy wszel­kich starań, aby wizyta u nas była przy­jem­no­ścią, a nie powo­dem do stresu.

Ważny jest życz­liwy sto­su­nek leka­rza do dziecka i infor­mo­wa­nie go o prze­biegu lecze­nia.

Wła­ściwe podej­ście naszych leka­rzy do dzieci przy­czy­nia się do zdo­by­cia ich zaufa­nia i podej­mo­wa­nia sys­te­ma­tycz­nych pro­fi­lak­tycz­nych wizyt. Jedy­nie regu­larna kon­trola roz­woju i stanu zębów, lakie­ro­wa­nie i lako­wa­nie może uchro­nić dziecko przed nie­po­trzeb­nymi pro­ble­mami.

 

Zapra­szamy wszyst­kich rodzi­ców ze swoimi dziećmi na wizyty adap­ta­cyjne!  


Syste­ma­tyczne pro­fi­lak­tyczne wizyty pozwa­lają na wcze­sne wykry­cie wad zgryzu, które można leczyć orto­don­tycz­nie. Nasi leka­rze mają duże doświad­cze­nie w lecze­niu orto­don­tycz­nym u dzieci i mło­dzieży, zarówno apa­ra­tami zdej­mo­wa­nymi jak i apa­ra­tami sta­łymi.
 

Pro­fi­lak­tyka to troska o utrzy­ma­nie zdro­wych zębów i zapo­bie­ga­nie próch­nicy u dzieci.

 

Lakierowanie

 

To zabieg polegający na pokrywaniu powierzchni zębów lakierem zawierającym fluor- zastyga on na zębach tworząc powłokę, która przez kilkanaście godzin uwalnia jony fluoru, wzmacniające strukturę zęba. Dzięki lakierowaniu zęby są znacznie mniej podatne na próchnicę. Zabieg jest całkowicie bezbolesny i należy wykonywać go co około 3 miesiące.

 

Lakowanie

 

Polega na uszczelnianiu lakiem (specjalnym światłoutwardzalnym preparatem) bruzd w stałych bocznych zębach- trzonowych i przedtrzonowych. Jest to istotne, gdyż na powierzchni żującej tych zębów najczęściej pojawia się próchnica, powstająca poprzez zaleganie w nich resztek jedzenia.

 

Próchnica zębów

 

Próchnica jest chorobą zakaźną, wywoływaną przez obecność bakterii w jamie ustnej. Gromadzą się one szczególnie w bruzdach zębów, ze względu na sprzyjające im warunki, w których produkują kwasy demineralizujące szkliwo oraz zębinę. Proces powstawania ubytku jest długotrwały i może być niezauważony nawet przez kilka lat. W pierwszym stadium na zębach pojawiają się kredowo białe plamy próchnicowe, które następnie robią się ciemne i szorstkie- w przypadku niepodjęcia leczenia warstwa chorego szkliwa załamuje się, tworząc dziurę, tzw. ubytek. W momencie pojawienia się bólu niezbędne jest usunięcie chorej tkanki zęba, dlatego tak ważne jest, aby podjąć odpowiednie działania zanim pojawi się ubytek.

 

Chirurgia stomatologiczna u dzieci - usuwanie zębów mlecznych, podcięcie wędzidełka

 

W naszej klinice wykonujemy także usługi z zakresu dziecięcej chirurgii stomatologicznej. Przeprowadzamy cały szereg zabiegów, m.in. usuwanie mlecznych zębów oraz podcinanie wędzidełka górnej i dolnej wargi a także języka.

 

Usuwanie zębów mlecznych to zabieg wykonywany w przypadku ubytków niemożliwych do wyleczenia oraz trudności w wyżynaniu zębów stałych.

Dbałość o zęby mleczne jest tak samo istotna jak w przypadku zębów stałych, gdyż na ich miejscu pojawiają się te, które służyć nam mają przez całe życie.

 

Podcięcie wędzidełka wykonuje się po zaleceniu zabiegu przez lekarza ortodontę, logopedę lub stomatologa dziecięcego. Wędzidełko to pasmo tkanki łącznej biegnące wzdłuż tylnej części wargi dolnej, górnej oraz języka. Jego nieprawidłowy kształt lub złe przyczepienie wpływa negatywnie na mowę dziecka, sprawiając problem z wymawianiem głosek dziąsłowych. Podcięcie wędzidełka w celu jego wydłużenia zwiększa ruchomość warg oraz języka.

Zabieg wykonuje się specjalnym laserem, dzięki czemu jest krótki i bezbolesny. Podcięcie wędzidełka jest istotne, gdyż zapobiega odsłanianiu w przyszłości szyjek zębowych oraz pojawianiu się diastemy.

 

Znieczulenie The Wand

 

To rodzaj znieczulenia podawany pod kontrolą mikroprocesora za pomocą specjalnej końcówki, mającej formę patyczka. Komputer dostosowuje do indywidualnych potrzeb pacjenta podawaną dawkę leku, tempo oraz ciśnienie. Przed podaniem znieczulenia na dziąsło dziecka aplikuje się znieczulający żel o owocowym smaku. Znieczulenie The Wand znacznie ułatwia pracę lekarza oraz dba o komfort małego pacjenta w trakcie zabiegu.

 

 

Zalety stomatologii dziecięcej

 

  • regularne wizyty profilaktyczne zmniejszają ryzyko wystąpienia chorób jamy ustnej,

  • lakowanie oraz lakierowanie chronią zęby dziecka przed próchnicą,

  • ewentualne usunięcie zęba mlecznego pozytywnie wpływa na rozwój stałych zębów,

  • laserowe podcięcie wędzidełka w znaczący sposób poprawia wymowę dziecka,

  • leczenie wykonuje się po zastosowaniu bezbolesnego znieczulenia komputerowego The Wand,

  • prawidłowe relacje z lekarzem stomatologiem procentują przez całe życie.

 

 

umów się na wizytę w WitClinic
STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

Sto­ma­to­lo­gia zacho­waw­cza to zapo­bie­ga­nie próch­nicy oraz nowo­cze­sne lecze­nie już powsta­łych ubyt­ków.

ZOBACZ WIĘCEJ
CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

W zakre­sie chi­rur­gii sto­ma­to­lo­gicz­nej wyko­nu­jemy wszyst­kie zabiegi w obsza­rze jamy ustnej w znie­czu­le­niu miej­sco­wym, przy użyciu urzą­dze­nia The Wand.

ZOBACZ WIĘCEJ
IMPLANTOLOGIA ZĘBY W 1 DZIEŃ

IMPLANTOLOGIA
ZĘBY W 1 DZIEŃ

Implan­to­lo­gia pozwala na pełną i este­tyczną rekon­struk­cję
utra­co­nego uzę­bie­nia.

ZOBACZ WIĘCEJ
ORTODONCJA

ORTODONCJA

Orto­don­cja to lecze­nie zabu­rzeń zgryzu. Lecze­nie orto­don­tyczne pro­wa­dzimy w okre­sie uzę­bie­nia mlecz­nego, mie­sza­nego i sta­łego, czyli u dzieci, mło­dzieży i doro­słych.

ZOBACZ WIĘCEJ
ENDODONCJA TRADYCYJNA I POD MIKROSKOPEM

ENDODONCJA TRADYCYJNA I POD MIKROSKOPEM

Lecze­nie kana­łowe
odbywa się metodą tra­dy­cyjną
i mikro­sko­pową. Należy do naj­trud­niej­szych dzie­dzin sto­ma­to­lo­gii i jest naszą spe­cjal­no­ścią.

ZOBACZ WIĘCEJ
PROTETYKA

PROTETYKA

Pro­te­tyka zaj­muje się odbu­dową uszko­dzo­nych lub uzu­peł­nie­niem bra­ku­ją­cych zębów, co pozwala na rekon­struk­cję i reha­bi­li­ta­cję narządu żucia.

ZOBACZ WIĘCEJ
STOMATOLOGIA ESTETYCZNA WYBIELANIE

STOMATOLOGIA ESTETYCZNA WYBIELANIE

Sto­ma­to­lo­gia este­tyczna
pozwala kory­go­wać kolor,
kształt i wiel­kość zębów.

ZOBACZ WIĘCEJ
PROFILAKTYKA

PROFILAKTYKA

Klu­czem do pięk­nego i zdro­wego uśmie­chu jest pro­fi­lak­tyka. Zawsze lepiej zapo­bie­gać,
niż leczyć.

ZOBACZ WIĘCEJ
STOMATOLOGIA DZIECIĘCA

STOMATOLOGIA DZIECIĘCA

Sto­ma­to­lo­gia dzie­cięca
to troska o zdrowe zęby dziecka
oraz spo­soby ich lecze­nia

ZOBACZ WIĘCEJ
LECZENIE STAWÓW SKRONIOWO-ŻUCHWOWYCH

LECZENIE STAWÓW SKRONIOWO-ŻUCHWOWYCH

Nie­pra­wi­dłowe poło­że­nie krążka w stawie powo­duje zabu­rze­nia w pracy stawu, które mogą się obja­wiać dole­gli­wo­ściami ze strony stawu

ZOBACZ WIĘCEJ

Umów się na wizytę lub skontaktuj się z nami

     
Korzystając z usług WIT DENTAL CLINIC masz pewność, że otrzymujesz dostęp do wyso­ko­spe­cja­li­stycznego gabinetu stomatologicznego w którym zapewniamy pro­fe­sjo­nalną dia­gno­stykę i kom­plek­sowe lecze­nie zębów. WIT DENTAL CLINIC to usługi dentystyczne dla dzieci, mło­dzieży, doro­słych oraz senio­rów. Wśród naszych usług znaleźć można protetykę, implantologię oraz ortodoncję. W naszym gabinecie dentystycznym wykorzystujemy tylko nowo­cze­sny sprzęt medycz­ny oraz zatrudniamy świetnie wyszkolony per­so­nel medyczny który ciągle dosko­na­li swoje kwa­li­fi­ka­cje i umie­jęt­no­ści z zakresu stomatologii.  

Wit Dental Clinic - KLINIKA IMPLANTOLOGII i ORTODONCJI

 

Nasz FacebookNasz InstagramWyślij e-mail

     
Treść serwisu prawnie chroniona © 2016 Wit Dental Clinic  |  Polityka prywatności  Projekt i wykonanie Quicknet