Witamy w Wit Dental Clinic
KLINICE IMPLANTOLOGII I ORTODONCJI


WIT DENTAL CLINIC to gabi­net wyso­ko­spe­cja­li­styczny zapew­nia­jący pro­fe­sjo­nalną dia­gno­stykę i kom­plek­sowe – na naj­wyż­szym świa­to­wym pozio­mie – lecze­nie zacho­waw­cze, pro­fi­lak­tyczne, orto­don­tyczne, pro­te­tyczne, implan­to­lo­giczne, dysfunkcji układu ruchowego narządu żucia, przy użyciu nowo­cze­snego sprzętu medycz­nego, reali­zo­wane przez per­so­nel medyczny stale dosko­na­lący swoje kwa­li­fi­ka­cje i umie­jęt­no­ści. Jeste­śmy gabi­ne­tem nasta­wio­nym na lecze­nie całych rodzin, dzieci, mło­dzieży, doro­słych oraz senio­rów.

 

ZOBACZ WIĘCEJ 

umów się na wizytę w WitClinic
 
Zakres naszych usług
STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

Sto­ma­to­lo­gia zacho­waw­cza to zapo­bie­ga­nie próch­nicy oraz nowo­cze­sne lecze­nie już powsta­łych ubyt­ków.

ZOBACZ WIĘCEJ
CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

W zakre­sie chi­rur­gii sto­ma­to­lo­gicz­nej wyko­nu­jemy wszyst­kie zabiegi w obsza­rze jamy ustnej w znie­czu­le­niu miej­sco­wym, przy użyciu urzą­dze­nia The Wand.

ZOBACZ WIĘCEJ
IMPLANTOLOGIA ZĘBY W 1 DZIEŃ

IMPLANTOLOGIA
ZĘBY W 1 DZIEŃ

Implan­to­lo­gia pozwala na pełną i este­tyczną rekon­struk­cję
utra­co­nego uzę­bie­nia.

ZOBACZ WIĘCEJ
ORTODONCJA

ORTODONCJA

Orto­don­cja to lecze­nie zabu­rzeń zgryzu. Lecze­nie orto­don­tyczne pro­wa­dzimy w okre­sie uzę­bie­nia mlecz­nego, mie­sza­nego i sta­łego, czyli u dzieci, mło­dzieży i doro­słych.

ZOBACZ WIĘCEJ
ENDODONCJA TRADYCYJNA I POD MIKROSKOPEM

ENDODONCJA TRADYCYJNA I POD MIKROSKOPEM

Lecze­nie kana­łowe
odbywa się metodą tra­dy­cyjną
i mikro­sko­pową. Należy do naj­trud­niej­szych dzie­dzin sto­ma­to­lo­gii i jest naszą spe­cjal­no­ścią.

ZOBACZ WIĘCEJ
PROTETYKA

PROTETYKA

Pro­te­tyka zaj­muje się odbu­dową uszko­dzo­nych lub uzu­peł­nie­niem bra­ku­ją­cych zębów, co pozwala na rekon­struk­cję i reha­bi­li­ta­cję narządu żucia.

ZOBACZ WIĘCEJ
STOMATOLOGIA ESTETYCZNA WYBIELANIE

STOMATOLOGIA ESTETYCZNA WYBIELANIE

Sto­ma­to­lo­gia este­tyczna
pozwala kory­go­wać kolor,
kształt i wiel­kość zębów.

ZOBACZ WIĘCEJ
PROFILAKTYKA

PROFILAKTYKA

Klu­czem do pięk­nego i zdro­wego uśmie­chu jest pro­fi­lak­tyka. Zawsze lepiej zapo­bie­gać,
niż leczyć.

ZOBACZ WIĘCEJ
STOMATOLOGIA DZIECIĘCA

STOMATOLOGIA DZIECIĘCA

Sto­ma­to­lo­gia dzie­cięca
to troska o zdrowe zęby dziecka
oraz spo­soby ich lecze­nia

ZOBACZ WIĘCEJ
LECZENIE STAWÓW SKRONIOWO-ŻUCHWOWYCH

LECZENIE STAWÓW SKRONIOWO-ŻUCHWOWYCH

Nie­pra­wi­dłowe poło­że­nie krążka w stawie powo­duje zabu­rze­nia w pracy stawu, które mogą się obja­wiać dole­gli­wo­ściami ze strony stawu

ZOBACZ WIĘCEJ

Umów się na wizytę lub skontaktuj się z nami

     
WIT DENTAL CLINIC to gabi­net wyso­ko­spe­cja­li­styczny zapew­nia­jący pro­fe­sjo­nalną dia­gno­stykę i kom­plek­sowe – na naj­wyż­szym świa­to­wym pozio­mie – lecze­nie zacho­waw­cze, pro­fi­lak­tyczne, orto­don­tyczne, pro­te­tyczne, implan­to­lo­giczne, dysfunkcji układu ruchowego narządu żucia,  przy użyciu nowo­cze­snego sprzętu medycz­nego, reali­zo­wane przez per­so­nel medyczny stale dosko­na­lący swoje kwa­li­fi­ka­cje i umie­jęt­no­ści. Jeste­śmy gabi­ne­tem nasta­wio­nym na lecze­nie całych rodzin, dzieci, mło­dzieży, doro­słych oraz senio­rów.  

Wit Dental Clinic - KLINIKA IMPLANTOLOGII i ORTODONCJI

 

Nasz FacebookNasz InstagramWyślij e-mail

     
Treść serwisu prawnie chroniona © 2016 Wit Dental Clinic  |  Polityka prywatności  Projekt i wykonanie Quicknet