Stomatologia estetyczna Sto­ma­to­lo­gia este­tyczna pozwala kory­go­wać kolor, kształt i wiel­kość zębów.
 

Nie każdy z nas rodzi się z ide­al­nym uśmie­chem, jednak dzięki roz­wią­za­niom współ­cze­snej sto­ma­to­lo­gii este­tycz­nej, obec­nie więk­szość pacjen­tów może się pochwa­lić pięk­nymi, bia­łymi i pro­stymi zębami.

 

 

Nasi doświad­czeni sto­ma­to­lo­dzy w zakre­sie sto­ma­to­lo­gii este­tycz­nej wyko­nują: wybie­la­nie zębów metodą gabi­ne­tową, licówki por­ce­la­nowe oraz korony (na pod­bu­do­wie meta­lo­wej, na tlenku cyr­konu i peł­no­ce­ra­miczne).

Wypełnienia kosmetyczne Inlay/Onlay

ZOBACZ WIĘCEJ

Wypeł­nie­nia kosme­tyczne: in­lay, onlay por­ce­la­nowy – to plomby por­ce­la­nowe, które ide­al­nie odbu­do­wują kształt ana­to­miczny zęba. Inlay i onlay są bardzo este­tyczne i o wiele trwal­sze od wypeł­nień tra­dy­cyj­nych. Lekarz po oczysz­cze­niu z próch­nicy wnę­trza zęba, pobiera wycisk ubytku, na pod­sta­wie któ­rego w labo­ra­to­rium pro­te­tycz­nym pod mikro­sko­pem wyko­ny­wane jest por­ce­la­nowe wypeł­nie­nie onlay­/in­lay.

 

 

Licówki

ZOBACZ WIĘCEJ

Licówki: to naj­czę­ściej por­ce­la­nowe uzu­peł­nie­nia przy­kle­jane do powierzchni war­go­wej zębów. Sto­su­jemy jako mało inwa­zyjną metodę poprawy este­tyki. Dzięki nim moż­liwa jest odbu­dowa po nie­wiel­kich ura­zach, zama­sko­wa­nie upo­rczy­wych prze­bar­wień, zmiana kształtu zębów – ich wydłu­że­nie lub posze­rze­nie, korekta koloru. Licówka por­ce­la­nowa ma gru­bość 0,5–0,7 mm. Przed zasto­so­wa­niem licó­wek konieczna jest wni­kliwa ana­liza warun­ków zgry­zo­wych, gdyż nie u wszyst­kich pacjen­tów moż­liwe jest ich zasto­so­wa­nie.

 

 Przed wykonaniem zabiegu    Po wykonaniu zabiegu
 

Licówki przed i po

 

Licówki przed i po

Wybielanie zębów

ZOBACZ WIĘCEJ

wybielanie zębówDaw­niej, w celu poka­za­nia bia­łych zębów, sto­so­wano różne, cza­sami bardzo dra­styczne metody. Ich sku­tecz­ność była zni­koma, a co gorsza nisz­czyły one szkliwo. Obec­nie jest ina­czej, nasi doświad­czeni leka­rze, sto­sują jedy­nie spraw­dzone, sku­teczne i bez­pieczne spo­soby wybie­la­nia zębów. Pro­fe­sjo­na­li­sta musi naj­pierw usta­lić przy­czynę ciem­nie­nia lub prze­bar­wie­nia zębów, a dopiero póź­niej dobrać wła­ściwy sposób ich wybie­la­nia. Przy­czyn jest bardzo wiele. Codzienna dieta, np.: kawa czy czer­wone wino, mogą powo­do­wać, że zęby ciem­nieją. Podobny skutek powo­duje pale­nie tyto­niu.

Jednak główną przy­czyną jest proces sta­rze­nia się. Zęby zbu­do­wane są war­stwowo. Wew­nętrzna war­stwa to zębina, która jest ciem­niej­sza niż pokry­wa­jące ją z zewnątrz szkliwo. Z wie­kiem, ta zewnętrzna war­stwa staje się coraz cień­sza, a ciem­niej­sza zębina ma coraz więk­szy wpływ na odcień naszych zębów. Wraz z upły­wem czasu w szkli­wie poja­wia się rów­nież coraz więcej nie­wi­docz­nych gołym okiem defek­tów, tzw. mikro­pęk­nięć, w które wni­kają barw­niki zawarte w pokar­mach i używ­kach, pogłę­bia­jąc efekt ciem­nie­nia.
 
Inną przy­czyną nie­sa­tys­fak­cjo­nu­ją­cego koloru są prze­bar­wie­nia spo­wo­do­wane uszko­dze­niem struk­tury zębów w okre­sie ich roz­woju. Przy­czyną tego stanu rzeczy może być nie­roz­ważne sto­so­wa­nie anty­bio­ty­ków, np. tetra­cy­klin, które kiedyś dość często były zapi­sy­wane dzie­ciom, a ich szko­dliwy wpływ na rozwój zębów nie był jesz­cze odno­to­wany. Dla­tego dziś spora grupa pacjen­tów ma pro­blemy z tego typu prze­bar­wie­niami.

Wybielanie w gabinecie

ZOBACZ WIĘCEJ

Wybie­la­nie w gabi­ne­cie
Wybie­la­nie w gabi­ne­cie
z zasto­so­wa­niem lampy ZOOM, ze spe­cjalną for­mułą żelu wybie­la­jącego. Należy zazna­czyć, że sto­su­jemy tylko ory­gi­nalne pre­pa­raty wybie­la­jące.

Proces wybie­la­nia nie doty­czy wypeł­nień (plomb) i uzu­peł­nień pro­te­tycz­nych (koron i mostów).

Wybielanie zębów w domu

ZOBACZ WIĘCEJ

Wybie­la­nie zębów w domu sto­so­wane pod pro­fe­sjo­nalną opieką leka­rza, jest bez­pieczne i spraw­dzone. Pacjent otrzy­muje żel wybie­la­jący o stę­że­niu dosto­so­wa­nym do rodzaju prze­bar­wień, i efektu który zamie­rzamy osią­gnąć. Takie wybie­la­nie trwa od 7 do 10 dni, ale cza­sami już po 3 dniach efekt jest zado­wa­la­jący.

Metody protetyczne

ZOBACZ WIĘCEJ

Metody pro­te­tyczne to sposób na piękne i białe zęby, wtedy gdy zawo­dzą metody wybie­la­nia przy użyciu żelu, gdy uszko­dzona jest struk­tura zębów, lub gdy nie odpo­wiada nam ich kształt. Mamy tutaj całą gamę moż­li­wo­ści popra­wie­nia natury poprzez zasto­so­wa­nie porcelanowych koron lub licówek.

umów się na wizytę w WitClinic
STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

Sto­ma­to­lo­gia zacho­waw­cza to zapo­bie­ga­nie próch­nicy oraz nowo­cze­sne lecze­nie już powsta­łych ubyt­ków.

ZOBACZ WIĘCEJ
CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

W zakre­sie chi­rur­gii sto­ma­to­lo­gicz­nej wyko­nu­jemy wszyst­kie zabiegi w obsza­rze jamy ustnej w znie­czu­le­niu miej­sco­wym, przy użyciu urzą­dze­nia The Wand.

ZOBACZ WIĘCEJ
IMPLANTOLOGIA ZĘBY W 1 DZIEŃ

IMPLANTOLOGIA
ZĘBY W 1 DZIEŃ

Implan­to­lo­gia pozwala na pełną i este­tyczną rekon­struk­cję
utra­co­nego uzę­bie­nia.

ZOBACZ WIĘCEJ
ORTODONCJA

ORTODONCJA

Orto­don­cja to lecze­nie zabu­rzeń zgryzu. Lecze­nie orto­don­tyczne pro­wa­dzimy w okre­sie uzę­bie­nia mlecz­nego, mie­sza­nego i sta­łego, czyli u dzieci, mło­dzieży i doro­słych.

ZOBACZ WIĘCEJ
ENDODONCJA TRADYCYJNA I POD MIKROSKOPEM

ENDODONCJA TRADYCYJNA I POD MIKROSKOPEM

Lecze­nie kana­łowe
odbywa się metodą tra­dy­cyjną
i mikro­sko­pową. Należy do naj­trud­niej­szych dzie­dzin sto­ma­to­lo­gii i jest naszą spe­cjal­no­ścią.

ZOBACZ WIĘCEJ
PROTETYKA

PROTETYKA

Pro­te­tyka zaj­muje się odbu­dową uszko­dzo­nych lub uzu­peł­nie­niem bra­ku­ją­cych zębów, co pozwala na rekon­struk­cję i reha­bi­li­ta­cję narządu żucia.

ZOBACZ WIĘCEJ
STOMATOLOGIA ESTETYCZNA WYBIELANIE

STOMATOLOGIA ESTETYCZNA WYBIELANIE

Sto­ma­to­lo­gia este­tyczna
pozwala kory­go­wać kolor,
kształt i wiel­kość zębów.

ZOBACZ WIĘCEJ
PROFILAKTYKA

PROFILAKTYKA

Klu­czem do pięk­nego i zdro­wego uśmie­chu jest pro­fi­lak­tyka. Zawsze lepiej zapo­bie­gać,
niż leczyć.

ZOBACZ WIĘCEJ
STOMATOLOGIA DZIECIĘCA

STOMATOLOGIA DZIECIĘCA

Sto­ma­to­lo­gia dzie­cięca
to troska o zdrowe zęby dziecka
oraz spo­soby ich lecze­nia

ZOBACZ WIĘCEJ
LECZENIE STAWÓW SKRONIOWO-ŻUCHWOWYCH

LECZENIE STAWÓW SKRONIOWO-ŻUCHWOWYCH

Nie­pra­wi­dłowe poło­że­nie krążka w stawie powo­duje zabu­rze­nia w pracy stawu, które mogą się obja­wiać dole­gli­wo­ściami ze strony stawu

ZOBACZ WIĘCEJ

Umów się na wizytę lub skontaktuj się z nami

     
Korzystając z usług WIT DENTAL CLINIC masz pewność, że otrzymujesz dostęp do wyso­ko­spe­cja­li­stycznego gabinetu stomatologicznego w którym zapewniamy pro­fe­sjo­nalną dia­gno­stykę i kom­plek­sowe lecze­nie zębów. WIT DENTAL CLINIC to usługi dentystyczne dla dzieci, mło­dzieży, doro­słych oraz senio­rów. Wśród naszych usług znaleźć można protetykę, implantologię oraz ortodoncję. W naszym gabinecie dentystycznym wykorzystujemy tylko nowo­cze­sny sprzęt medycz­ny oraz zatrudniamy świetnie wyszkolony per­so­nel medyczny który ciągle dosko­na­li swoje kwa­li­fi­ka­cje i umie­jęt­no­ści z zakresu stomatologii.  

Wit Dental Clinic - KLINIKA IMPLANTOLOGII i ORTODONCJI

 

Nasz FacebookNasz InstagramWyślij e-mail

     
Treść serwisu prawnie chroniona © 2016 Wit Dental Clinic  |  Polityka prywatności  Projekt i wykonanie Quicknet