Leczenie stawów skroniowo-żuchwowych Ursynów 

Staw skro­niowo – żuch­wowy łączy żuchwę z czaszką, dokład­niej zaś z kością skro­niową, głowa kości żuchwy pasuje do wgłę­bie­nia znaj­du­ją­cego się w kości skro­nio­wej, pomię­dzy nimi jest chrzęstny krążek sta­wowy. Jego pra­wi­dłowa praca umoż­li­wia otwie­ra­nie, zamy­ka­nie i prze­su­wa­nie żuchwy na boki.

 

 

Objawy schorzeń stawów skroniowo-żuchwowych

ZOBACZ WIĘCEJ
 • ból stawu i sły­szalne trza­ska­nie, pyka­nie w stawie
 • bóle głowy i szyi, bole­sne napię­cie mięśni karku
 • dzwo­nie­nie w uszach, szumy uszne
 • zgrzy­ta­nie, zaci­ska­nie, ście­ra­nie zębów
 • bole zębów nie­zdia­gno­zo­wane
 • prze­rost mię­śnia żwacza

Przyczyny zaburzeń stawów skroniowo-żuchwowych

ZOBACZ WIĘCEJ
 • przeciążenia mięśniowe
 • wady postawy ciała
 • stres
 • wady zgryzu, którym towarzyszy brak stabilności w SSŻ

Etapy diagnostyki i leczenia

ZOBACZ WIĘCEJ
 1. Kon­sul­ta­cja sta­wowa, na której lekarz prze­pro­wa­dza wywiad i bada­nie manu­alne mięśni głowy i szyi, bada rów­nież zgryz.
 2. Do dal­szej dia­gno­styki czasem jest nie­zbędne bada­nie tomo­gra­ficzne stawów, rezo­nans głowy lub krę­go­słupa, bada­nie krwi – wów­czas zostaje wydane skie­ro­wa­nie.
 3. Na pod­sta­wie prze­pro­wa­dzo­nych badań, lekarz pro­po­nuje lecze­nie, które polega na wyko­na­niu szyny relak­sa­cyj­nej, uży­wana w nocy roz­luź­nia mię­śnie i reha­bi­li­tuje stawy skro­niowo – żuch­wowe.
 4. Zaleca rów­nież wizyty u fizjo­te­ra­peuty, które poma­gają w roz­luź­nie­niu stawów, popra­wie postawy ciała i szyb­szemu wyle­cze­niu.
 5. Kie­ruje do innych spe­cja­li­stów, któ­rych dzia­ła­nia pro­wa­dzone rów­no­cze­śnie poma­gają w osią­gnię­ciu peł­nego suk­cesu

Korzyści z leczenia

ZOBACZ WIĘCEJ
 • lepsze samopoczucie
 • brak bólu głowy i karku
 • ograniczenie zgrzytania zębami i brak trzasków
 • zdrowe zęby
umów się na wizytę w WitClinic
STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

Sto­ma­to­lo­gia zacho­waw­cza to zapo­bie­ga­nie próch­nicy oraz nowo­cze­sne lecze­nie już powsta­łych ubyt­ków.

ZOBACZ WIĘCEJ
CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

W zakre­sie chi­rur­gii sto­ma­to­lo­gicz­nej wyko­nu­jemy wszyst­kie zabiegi w obsza­rze jamy ustnej w znie­czu­le­niu miej­sco­wym, przy użyciu urzą­dze­nia The Wand.

ZOBACZ WIĘCEJ
IMPLANTOLOGIA ZĘBY W 1 DZIEŃ

IMPLANTOLOGIA
ZĘBY W 1 DZIEŃ

Implan­to­lo­gia pozwala na pełną i este­tyczną rekon­struk­cję
utra­co­nego uzę­bie­nia.

ZOBACZ WIĘCEJ
ORTODONCJA

ORTODONCJA

Orto­don­cja to lecze­nie zabu­rzeń zgryzu. Lecze­nie orto­don­tyczne pro­wa­dzimy w okre­sie uzę­bie­nia mlecz­nego, mie­sza­nego i sta­łego, czyli u dzieci, mło­dzieży i doro­słych.

ZOBACZ WIĘCEJ
ENDODONCJA TRADYCYJNA I POD MIKROSKOPEM

ENDODONCJA TRADYCYJNA I POD MIKROSKOPEM

Lecze­nie kana­łowe
odbywa się metodą tra­dy­cyjną
i mikro­sko­pową. Należy do naj­trud­niej­szych dzie­dzin sto­ma­to­lo­gii i jest naszą spe­cjal­no­ścią.

ZOBACZ WIĘCEJ
PROTETYKA

PROTETYKA

Pro­te­tyka zaj­muje się odbu­dową uszko­dzo­nych lub uzu­peł­nie­niem bra­ku­ją­cych zębów, co pozwala na rekon­struk­cję i reha­bi­li­ta­cję narządu żucia.

ZOBACZ WIĘCEJ
STOMATOLOGIA ESTETYCZNA WYBIELANIE

STOMATOLOGIA ESTETYCZNA WYBIELANIE

Sto­ma­to­lo­gia este­tyczna
pozwala kory­go­wać kolor,
kształt i wiel­kość zębów.

ZOBACZ WIĘCEJ
PROFILAKTYKA

PROFILAKTYKA

Klu­czem do pięk­nego i zdro­wego uśmie­chu jest pro­fi­lak­tyka. Zawsze lepiej zapo­bie­gać,
niż leczyć.

ZOBACZ WIĘCEJ
STOMATOLOGIA DZIECIĘCA

STOMATOLOGIA DZIECIĘCA

Sto­ma­to­lo­gia dzie­cięca
to troska o zdrowe zęby dziecka
oraz spo­soby ich lecze­nia

ZOBACZ WIĘCEJ
LECZENIE STAWÓW SKRONIOWO-ŻUCHWOWYCH

LECZENIE STAWÓW SKRONIOWO-ŻUCHWOWYCH

Nie­pra­wi­dłowe poło­że­nie krążka w stawie powo­duje zabu­rze­nia w pracy stawu, które mogą się obja­wiać dole­gli­wo­ściami ze strony stawu

ZOBACZ WIĘCEJ

Umów się na wizytę lub skontaktuj się z nami

     
Korzystając z usług WIT DENTAL CLINIC masz pewność, że otrzymujesz dostęp do wyso­ko­spe­cja­li­stycznego gabinetu stomatologicznego w którym zapewniamy pro­fe­sjo­nalną dia­gno­stykę i kom­plek­sowe lecze­nie zębów. WIT DENTAL CLINIC to usługi dentystyczne dla dzieci, mło­dzieży, doro­słych oraz senio­rów. Wśród naszych usług znaleźć można protetykę, implantologię oraz ortodoncję. W naszym gabinecie dentystycznym wykorzystujemy tylko nowo­cze­sny sprzęt medycz­ny oraz zatrudniamy świetnie wyszkolony per­so­nel medyczny który ciągle dosko­na­li swoje kwa­li­fi­ka­cje i umie­jęt­no­ści z zakresu stomatologii.  

Wit Dental Clinic - KLINIKA IMPLANTOLOGII i ORTODONCJI

 

Nasz FacebookNasz InstagramWyślij e-mail

     
Treść serwisu prawnie chroniona © 2016 Wit Dental Clinic  |  Polityka prywatności  Projekt i wykonanie Quicknet