Profilaktyka usuwanie kamienia Ursynów 

Łatwiej i taniej
zapo­bie­gać niż leczyć!


Klu­czem do pięk­nego i zdro­wego uśmie­chu jest pro­fi­lak­tyka. Zawsze lepiej zapo­bie­gać, niż leczyć. Dla­tego nie wystar­czy codzienna higiena jamy ustnej, ale każdy czło­wiek raz na pół roku powi­nien odwie­dzić gabi­net den­ty­styczny w celu prze­glądu sto­ma­to­lo­gicz­nego. Jedy­nie regu­larna kon­trola stanu zębów, lakie­ro­wa­nie, sys­te­ma­tyczne oczysz­cza­nie zębów (pia­sko­wa­nie i zdej­mo­wa­nia kamie­nia ultra­dź­wię­kami) może uchro­nić nas przed nie­po­trzeb­nymi cho­ro­bami i wydat­kami finan­so­wymi.
 

W ramach pro­fi­lak­tyki pro­po­nu­jemy: lakie­ro­wa­nie, sys­te­ma­tyczne oczysz­cza­nie zębów (pia­sko­wa­nie i zdej­mo­wa­nie kamie­nia czyli ska­ling).  

 

Lakie­ro­wa­nie

ZOBACZ WIĘCEJ

Lakie­ro­wa­nie to pokry­wa­nie zębów lakie­rem z flu­orem. Lakier zastyga na zębach i tworzy na nich powłokę, która utrzy­muje się do kil­ku­na­stu godzin, powo­du­jąc prze­dłu­żony czas uwal­nia­nia jonów fluoru w struk­turę zęba. Zabieg lakie­ro­wa­nia zębów ma na celu wzmoc­nie­nie szkliwa i powo­duje, że zęby są mniej podatne na próch­nicę. Zabieg jest zupeł­nie bez­bo­le­sny.

Piaskowanie

ZOBACZ WIĘCEJ

Pia­sko­wa­nie to oczysz­cza­nie zębów z prze­bar­wień i osadów po kawie, her­ba­cie, tyto­niu. Pia­sko­wa­nie prze­pro­wa­dza się także przed lako­wa­niem, lakie­ro­wa­niem i wybie­la­niem, przed zakła­da­niem oraz w trak­cie użyt­ko­wa­nia sta­łych apa­ra­tów orto­don­tycz­nych. Zabieg polega na sys­te­ma­tycz­nym czysz­cze­niu każ­dego z zębów. Zabieg jest bez­bo­le­sny i trwa około 20 minut.

Skaling

ZOBACZ WIĘCEJ

Ska­ling to usu­wa­nie kamie­nia nazęb­nego z powierzchni zębów. Pro­ce­dura usu­nię­cia kamie­nia metodą ultra­dź­wię­ków jest szybka i bez­bo­le­sna. Kamień nazębny może pro­wa­dzić do poważ­nych pro­ble­mów w tym para­don­tozy, ubyt­ków zębów i chorób przy­zę­bia. Nie­le­czone stany zapalne dzią­seł pro­wa­dzą do roz­woju para­don­tozy, a w skraj­nych przy­pad­kach do utraty zębów.

umów się na wizytę w WitClinic
STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

Sto­ma­to­lo­gia zacho­waw­cza to zapo­bie­ga­nie próch­nicy oraz nowo­cze­sne lecze­nie już powsta­łych ubyt­ków.

ZOBACZ WIĘCEJ
CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

W zakre­sie chi­rur­gii sto­ma­to­lo­gicz­nej wyko­nu­jemy wszyst­kie zabiegi w obsza­rze jamy ustnej w znie­czu­le­niu miej­sco­wym, przy użyciu urzą­dze­nia The Wand.

ZOBACZ WIĘCEJ
IMPLANTOLOGIA ZĘBY W 1 DZIEŃ

IMPLANTOLOGIA
ZĘBY W 1 DZIEŃ

Implan­to­lo­gia pozwala na pełną i este­tyczną rekon­struk­cję
utra­co­nego uzę­bie­nia.

ZOBACZ WIĘCEJ
ORTODONCJA

ORTODONCJA

Orto­don­cja to lecze­nie zabu­rzeń zgryzu. Lecze­nie orto­don­tyczne pro­wa­dzimy w okre­sie uzę­bie­nia mlecz­nego, mie­sza­nego i sta­łego, czyli u dzieci, mło­dzieży i doro­słych.

ZOBACZ WIĘCEJ
ENDODONCJA TRADYCYJNA I POD MIKROSKOPEM

ENDODONCJA TRADYCYJNA I POD MIKROSKOPEM

Lecze­nie kana­łowe
odbywa się metodą tra­dy­cyjną
i mikro­sko­pową. Należy do naj­trud­niej­szych dzie­dzin sto­ma­to­lo­gii i jest naszą spe­cjal­no­ścią.

ZOBACZ WIĘCEJ
PROTETYKA

PROTETYKA

Pro­te­tyka zaj­muje się odbu­dową uszko­dzo­nych lub uzu­peł­nie­niem bra­ku­ją­cych zębów, co pozwala na rekon­struk­cję i reha­bi­li­ta­cję narządu żucia.

ZOBACZ WIĘCEJ
STOMATOLOGIA ESTETYCZNA WYBIELANIE

STOMATOLOGIA ESTETYCZNA WYBIELANIE

Sto­ma­to­lo­gia este­tyczna
pozwala kory­go­wać kolor,
kształt i wiel­kość zębów.

ZOBACZ WIĘCEJ
PROFILAKTYKA

PROFILAKTYKA

Klu­czem do pięk­nego i zdro­wego uśmie­chu jest pro­fi­lak­tyka. Zawsze lepiej zapo­bie­gać,
niż leczyć.

ZOBACZ WIĘCEJ
STOMATOLOGIA DZIECIĘCA

STOMATOLOGIA DZIECIĘCA

Sto­ma­to­lo­gia dzie­cięca
to troska o zdrowe zęby dziecka
oraz spo­soby ich lecze­nia

ZOBACZ WIĘCEJ
LECZENIE STAWÓW SKRONIOWO-ŻUCHWOWYCH

LECZENIE STAWÓW SKRONIOWO-ŻUCHWOWYCH

Nie­pra­wi­dłowe poło­że­nie krążka w stawie powo­duje zabu­rze­nia w pracy stawu, które mogą się obja­wiać dole­gli­wo­ściami ze strony stawu

ZOBACZ WIĘCEJ

Umów się na wizytę lub skontaktuj się z nami

     
Korzystając z usług WIT DENTAL CLINIC masz pewność, że otrzymujesz dostęp do wyso­ko­spe­cja­li­stycznego gabinetu stomatologicznego w którym zapewniamy pro­fe­sjo­nalną dia­gno­stykę i kom­plek­sowe lecze­nie zębów. WIT DENTAL CLINIC to usługi dentystyczne dla dzieci, mło­dzieży, doro­słych oraz senio­rów. Wśród naszych usług znaleźć można protetykę, implantologię oraz ortodoncję. W naszym gabinecie dentystycznym wykorzystujemy tylko nowo­cze­sny sprzęt medycz­ny oraz zatrudniamy świetnie wyszkolony per­so­nel medyczny który ciągle dosko­na­li swoje kwa­li­fi­ka­cje i umie­jęt­no­ści z zakresu stomatologii.  

Wit Dental Clinic - KLINIKA IMPLANTOLOGII i ORTODONCJI

 

Nasz FacebookNasz InstagramWyślij e-mail

     
Treść serwisu prawnie chroniona © 2016 Wit Dental Clinic  |  Polityka prywatności  Projekt i wykonanie Quicknet