lecze­nie kana­łowe Ursynów

Endo­don­cja
to lecze­nie kana­łowe zęba.


Endo­don­cja należy do naj­trud­niej­szych dzie­dzin sto­ma­to­lo­gii i jest naszą spe­cjal­no­ścią. Lecze­nie kana­łowe odbywa się metodą tra­dy­cyjną i mikro­sko­pową. Zatrud­niamy doświad­czo­nych leka­rzy, którzy w pro­fe­sjo­nalny sposób z wyko­rzy­sta­niem mikro­skopu endo­don­tycznego leczą kana­łowo zęby w sytu­acji nie­od­w­ra­cal­nego zapa­le­nia nerwu zęba. Lecze­nie kana­łowe polega na usu­nię­ciu z kanału korze­nio­wego resz­tek nerwu wraz z żyją­cymi tam bak­te­riami i zasto­so­wa­niu odpo­wied­niego lecze­nia che­miczno-mecha­nicz­nego. Ze względu na skom­pli­ko­wane wnę­trze zęba i kana­łów korze­nio­wych oraz nie­wiel­kie pole dostępu (1x1mm), zabieg odbywa się w 20–30 krot­nym powięk­sze­niu dzięki naj­bar­dziej zaawan­so­wa­nemu tech­no­lo­gicz­nie mikro­sko­powi sto­ma­to­lo­gicz­nemu LEIKA.

Mikro­skop endo­don­tyczny umoż­li­wia odna­le­zie­nie dodat­ko­wych kana­łów, opra­co­wa­nie kana­łów nie­droż­nych i mocno zakrzy­wio­nych oraz nie­in­wa­zyjne usu­nię­cie zła­ma­nych narzę­dzi. Elek­tro­niczny pomiar dłu­go­ści kanału korze­nio­wego doko­nu­jemy za pomocą endo­me­tru.

 

Zalety endodoncji:
 

 • lecze­nie kana­łowe ratuje ząb zain­fe­ko­wany nie­od­w­ra­cal­nym zapa­le­niem nerwu,
 • lecze­nie endo­don­tyczne służy pacjen­towi przez wiele lat


Zapew­niamy naj­wyż­szą pre­cy­zję.  

 

Leczenie kanałowe - krok po kroku

 

 1. Wyko­na­nie zdję­cia rent­ge­now­skiego w celu spraw­dze­nia ilości kana­łów korze­niowych oraz zmian zapal­nych w tkan­kach oko­ło­wierz­choł­ko­wych zęba.
 2. Znie­czu­le­nie i nało­że­nie na ząb kofer­damu, aby zabez­pie­czyć go przed dosta­niem się do niego śliny.
 3. Otwar­cie komory zęba i dokładne usu­nię­cie mar­twej lub żywej miazgi z wnę­trza zęba.
 4. Usta­le­nie dłu­go­ści kana­łów przy pomocy endo­me­tru.
 5. Mecha­niczne opra­co­wa­nie kana­łów, które odbywa się przy użyciu spe­cjal­nych narzę­dzi kana­ło­wych. Nastę­puje cał­ko­wite usu­nię­cie miazgi kana­ło­wej z kanału korze­nio­wego oraz toksyn bak­te­ryj­nych z kana­li­ków zębi­no­wych.
 6. Do wypeł­nia­nia kana­łów korze­niowych na stałe sto­su­jemy naj­po­pu­lar­niej­szy mate­riał, guta­perkę. Etap ten polega na szczel­nym zamknię­ciu świa­tła kanału na całej dłu­go­ści mate­ria­łem bio­zgod­nym.
 7. Po wypeł­nie­niu kana­łów, lekarz sto­ma­to­log wyko­nuje zdję­cie rent­ge­now­skie zęba, aby spraw­dzić popraw­ność wyko­na­nego lecze­nia kana­ło­wego (ocena pra­wi­dło­wo­ści i szczel­no­ści wypeł­nie­nia kana­łów).
 8. Wypeł­nie­nie zęba – po zakoń­czo­nym lecze­niu kana­ło­wym lekarz sto­ma­to­log odbu­do­wuje koronę zęba mate­ria­łem kom­po­zy­to­wym lub pro­po­nuje odbu­dowę pro­te­tyczną zęba (wkład koro­nowo – korze­niowy i koronę pro­te­tyczną).

 

Zalety leczenia kanałowego

 

 • leczenie kanałowe ratuje ząb zainfekowany nieodwracalnym zapaleniem nerwu,
 • leczenie endodontyczne służy pacjentowi przez wiele lat, zapobiega leczeniu implantologicznemu lub protetycznemu związanemu z utratą zęba.
umów się na wizytę w WitClinic
STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

Sto­ma­to­lo­gia zacho­waw­cza to zapo­bie­ga­nie próch­nicy oraz nowo­cze­sne lecze­nie już powsta­łych ubyt­ków.

ZOBACZ WIĘCEJ
CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

W zakre­sie chi­rur­gii sto­ma­to­lo­gicz­nej wyko­nu­jemy wszyst­kie zabiegi w obsza­rze jamy ustnej w znie­czu­le­niu miej­sco­wym, przy użyciu urzą­dze­nia The Wand.

ZOBACZ WIĘCEJ
IMPLANTOLOGIA ZĘBY W 1 DZIEŃ

IMPLANTOLOGIA
ZĘBY W 1 DZIEŃ

Implan­to­lo­gia pozwala na pełną i este­tyczną rekon­struk­cję
utra­co­nego uzę­bie­nia.

ZOBACZ WIĘCEJ
ORTODONCJA

ORTODONCJA

Orto­don­cja to lecze­nie zabu­rzeń zgryzu. Lecze­nie orto­don­tyczne pro­wa­dzimy w okre­sie uzę­bie­nia mlecz­nego, mie­sza­nego i sta­łego, czyli u dzieci, mło­dzieży i doro­słych.

ZOBACZ WIĘCEJ
ENDODONCJA TRADYCYJNA I POD MIKROSKOPEM

ENDODONCJA TRADYCYJNA I POD MIKROSKOPEM

Lecze­nie kana­łowe
odbywa się metodą tra­dy­cyjną
i mikro­sko­pową. Należy do naj­trud­niej­szych dzie­dzin sto­ma­to­lo­gii i jest naszą spe­cjal­no­ścią.

ZOBACZ WIĘCEJ
PROTETYKA

PROTETYKA

Pro­te­tyka zaj­muje się odbu­dową uszko­dzo­nych lub uzu­peł­nie­niem bra­ku­ją­cych zębów, co pozwala na rekon­struk­cję i reha­bi­li­ta­cję narządu żucia.

ZOBACZ WIĘCEJ
STOMATOLOGIA ESTETYCZNA WYBIELANIE

STOMATOLOGIA ESTETYCZNA WYBIELANIE

Sto­ma­to­lo­gia este­tyczna
pozwala kory­go­wać kolor,
kształt i wiel­kość zębów.

ZOBACZ WIĘCEJ
PROFILAKTYKA

PROFILAKTYKA

Klu­czem do pięk­nego i zdro­wego uśmie­chu jest pro­fi­lak­tyka. Zawsze lepiej zapo­bie­gać,
niż leczyć.

ZOBACZ WIĘCEJ
STOMATOLOGIA DZIECIĘCA

STOMATOLOGIA DZIECIĘCA

Sto­ma­to­lo­gia dzie­cięca
to troska o zdrowe zęby dziecka
oraz spo­soby ich lecze­nia

ZOBACZ WIĘCEJ
LECZENIE STAWÓW SKRONIOWO-ŻUCHWOWYCH

LECZENIE STAWÓW SKRONIOWO-ŻUCHWOWYCH

Nie­pra­wi­dłowe poło­że­nie krążka w stawie powo­duje zabu­rze­nia w pracy stawu, które mogą się obja­wiać dole­gli­wo­ściami ze strony stawu

ZOBACZ WIĘCEJ

Umów się na wizytę lub skontaktuj się z nami

     
Korzystając z usług WIT DENTAL CLINIC masz pewność, że otrzymujesz dostęp do wyso­ko­spe­cja­li­stycznego gabinetu stomatologicznego w którym zapewniamy pro­fe­sjo­nalną dia­gno­stykę i kom­plek­sowe lecze­nie zębów. WIT DENTAL CLINIC to usługi dentystyczne dla dzieci, mło­dzieży, doro­słych oraz senio­rów. Wśród naszych usług znaleźć można protetykę, implantologię oraz ortodoncję. W naszym gabinecie dentystycznym wykorzystujemy tylko nowo­cze­sny sprzęt medycz­ny oraz zatrudniamy świetnie wyszkolony per­so­nel medyczny który ciągle dosko­na­li swoje kwa­li­fi­ka­cje i umie­jęt­no­ści z zakresu stomatologii.  

Wit Dental Clinic - KLINIKA IMPLANTOLOGII i ORTODONCJI

 

Nasz FacebookNasz InstagramWyślij e-mail

     
Treść serwisu prawnie chroniona © 2016 Wit Dental Clinic  |  Polityka prywatności  Projekt i wykonanie Quicknet