Leczenie kanałowe

 

leczenie kanałowe Ursynów

Endodoncja
to leczenie kanałowe zęba.


Endodoncja należy do najtrudniejszych dziedzin stomatologii i jest naszą specjalnością. Leczenie kanałowe odbywa się metodą tradycyjną i mikroskopową. Zatrudniamy doświadczonych lekarzy, którzy w profesjonalny sposób z wykorzystaniem mikroskopu endodontycznego leczą kanałowo zęby w sytuacji nieodwracalnego zapalenia nerwu zęba. Leczenie kanałowe polega na usunięciu z kanału korzeniowego resztek nerwu wraz z żyjącymi tam bakteriami i zastosowaniu odpowiedniego leczenia chemiczno-mechanicznego. Ze względu na skomplikowane wnętrze zęba i kanałów korzeniowych oraz niewielkie pole dostępu (1x1mm), zabieg odbywa się w 20–30 krotnym powiększeniu dzięki najbardziej zaawansowanemu technologicznie mikroskopowi stomatologicznemu LEIKA.

Mikroskop endodontyczny umożliwia odnalezienie dodatkowych kanałów, opracowanie kanałów niedrożnych i mocno zakrzywionych oraz nieinwazyjne usunięcie złamanych narzędzi. Elektroniczny pomiar długości kanału korzeniowego dokonujemy za pomocą endometru.

 

Zalety endodoncji:
 

 • leczenie kanałowe ratuje ząb zainfekowany nieodwracalnym zapaleniem nerwu,
 • leczenie endodontyczne służy pacjentowi przez wiele lat


Zapewniamy najwyższą precyzję.  

 

Leczenie kanałowe - krok po kroku

 

 1. Wykonanie zdjęcia rentgenowskiego w celu sprawdzenia ilości kanałów korzeniowych oraz zmian zapalnych w tkankach okołowierzchołkowych zęba.
 2. Znieczulenie i nałożenie na ząb koferdamu, aby zabezpieczyć go przed dostaniem się do niego śliny.
 3. Otwarcie komory zęba i dokładne usunięcie martwej lub żywej miazgi z wnętrza zęba.
 4. Ustalenie długości kanałów przy pomocy endometru.
 5. Mechaniczne opracowanie kanałów, które odbywa się przy użyciu specjalnych narzędzi kanałowych. Następuje całkowite usunięcie miazgi kanałowej z kanału korzeniowego oraz toksyn bakteryjnych z kanalików zębinowych.
 6. Do wypełniania kanałów korzeniowych na stałe stosujemy najpopularniejszy materiał, gutaperkę. Etap ten polega na szczelnym zamknięciu światła kanału na całej długości materiałem biozgodnym.
 7. Po wypełnieniu kanałów, lekarz stomatolog wykonuje zdjęcie rentgenowskie zęba, aby sprawdzić poprawność wykonanego leczenia kanałowego (ocena prawidłowości i szczelności wypełnienia kanałów).
 8. Wypełnienie zęba – po zakończonym leczeniu kanałowym lekarz stomatolog odbudowuje koronę zęba materiałem kompozytowym lub proponuje odbudowę protetyczną zęba (wkład koronowo – korzeniowy i koronę protetyczną).

 

Zalety leczenia kanałowego

 

 • leczenie kanałowe ratuje ząb zainfekowany nieodwracalnym zapaleniem nerwu,
 • leczenie endodontyczne służy pacjentowi przez wiele lat, zapobiega leczeniu implantologicznemu lub protetycznemu związanemu z utratą zęba.
umów się na wizytę w WitClinic
STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

Sto­ma­to­lo­gia zacho­waw­cza to zapo­bie­ga­nie próch­nicy oraz nowo­cze­sne lecze­nie już powsta­łych ubyt­ków.

ZOBACZ WIĘCEJ
CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

W zakre­sie chi­rur­gii sto­ma­to­lo­gicz­nej wyko­nu­jemy wszyst­kie zabiegi w obsza­rze jamy ustnej w znie­czu­le­niu miej­sco­wym, przy użyciu urzą­dze­nia The Wand.

ZOBACZ WIĘCEJ
IMPLANTOLOGIA ZĘBY W 1 DZIEŃ

IMPLANTOLOGIA
ZĘBY W 1 DZIEŃ

Implan­to­lo­gia pozwala na pełną i este­tyczną rekon­struk­cję
utra­co­nego uzę­bie­nia.

ZOBACZ WIĘCEJ
ORTODONCJA

ORTODONCJA

Orto­don­cja to lecze­nie zabu­rzeń zgryzu. Lecze­nie orto­don­tyczne pro­wa­dzimy w okre­sie uzę­bie­nia mlecz­nego, mie­sza­nego i sta­łego, czyli u dzieci, mło­dzieży i doro­słych.

ZOBACZ WIĘCEJ
ENDODONCJA TRADYCYJNA I POD MIKROSKOPEM

ENDODONCJA TRADYCYJNA I POD MIKROSKOPEM

Lecze­nie kana­łowe
odbywa się metodą tra­dy­cyjną
i mikro­sko­pową. Należy do naj­trud­niej­szych dzie­dzin sto­ma­to­lo­gii i jest naszą spe­cjal­no­ścią.

ZOBACZ WIĘCEJ
PROTETYKA

PROTETYKA

Pro­te­tyka zaj­muje się odbu­dową uszko­dzo­nych lub uzu­peł­nie­niem bra­ku­ją­cych zębów, co pozwala na rekon­struk­cję i reha­bi­li­ta­cję narządu żucia.

ZOBACZ WIĘCEJ
STOMATOLOGIA ESTETYCZNA WYBIELANIE

STOMATOLOGIA ESTETYCZNA WYBIELANIE

Sto­ma­to­lo­gia este­tyczna
pozwala kory­go­wać kolor,
kształt i wiel­kość zębów.

ZOBACZ WIĘCEJ
PROFILAKTYKA

PROFILAKTYKA

Klu­czem do pięk­nego i zdro­wego uśmie­chu jest pro­fi­lak­tyka. Zawsze lepiej zapo­bie­gać,
niż leczyć.

ZOBACZ WIĘCEJ
STOMATOLOGIA DZIECIĘCA

STOMATOLOGIA DZIECIĘCA

Sto­ma­to­lo­gia dzie­cięca
to troska o zdrowe zęby dziecka
oraz spo­soby ich lecze­nia

ZOBACZ WIĘCEJ
LECZENIE STAWÓW SKRONIOWO-ŻUCHWOWYCH

LECZENIE STAWÓW SKRONIOWO-ŻUCHWOWYCH

Nie­pra­wi­dłowe poło­że­nie krążka w stawie powo­duje zabu­rze­nia w pracy stawu, które mogą się obja­wiać dole­gli­wo­ściami ze strony stawu

ZOBACZ WIĘCEJ

Umów się na wizytę lub skontaktuj się z nami

     
Korzystając z usług WIT DENTAL CLINIC masz pewność, że otrzymujesz dostęp do wyso­ko­spe­cja­li­stycznego gabinetu stomatologicznego w którym zapewniamy pro­fe­sjo­nalną dia­gno­stykę i kom­plek­sowe lecze­nie zębów. WIT DENTAL CLINIC to usługi dentystyczne dla dzieci, mło­dzieży, doro­słych oraz senio­rów. Wśród naszych usług znaleźć można protetykę, implantologię oraz ortodoncję. W naszym gabinecie dentystycznym wykorzystujemy tylko nowo­cze­sny sprzęt medycz­ny oraz zatrudniamy świetnie wyszkolony per­so­nel medyczny który ciągle dosko­na­li swoje kwa­li­fi­ka­cje i umie­jęt­no­ści z zakresu stomatologii.  

Wit Dental Clinic - KLINIKA IMPLANTOLOGII i ORTODONCJI

 

Nasz FacebookNasz InstagramWyślij e-mail

     
Treść serwisu prawnie chroniona © 2016 Wit Dental Clinic  |  Polityka prywatności  Projekt i wykonanie Quicknet