Stomatologia zachowawczaSto­ma­to­lo­gia zacho­waw­cza to zapo­bie­ga­nie próch­nicy oraz nowo­cze­sne lecze­nie już powsta­łych ubyt­ków. W ramach sto­ma­to­lo­gii zacho­waw­czej wyko­nu­jemy: lecze­nie próch­nicy zębów, odbu­dowę uszko­dzo­nych tkanek zęba za pomocą mate­riału kom­po­zy­to­wego oraz mate­riału kom­po­zy­to­wego wzmoc­nio­nego ćwie­kami z włókna szkla­nego, lecze­nie endo­don­tyczne.

Do wypeł­nień zębów, nasi doświad­czeni leka­rze, uży­wają naj­lep­szych mate­ria­łów sto­ma­to­lo­gicz­nych dostęp­nych na rynku.

Przy więk­szych ubyt­kach pro­po­nu­jemy wyko­na­nie por­ce­la­no­wych wypeł­nień onlay­/in­lay.


Lecze­nie pacjenta jest bez­bo­le­sne dzięki zasto­so­wa­niu znie­czu­le­nia kom­pu­te­ro­wego The Wand.
 

Próchnica zębów

ZOBACZ WIĘCEJ

Próchnica zębów to choroba zakaźna, którą wywołują bakterie obecne w jamie ustnej przez całe nasze życie. Niektóre z nich, w sprzyjających dla siebie warunkach, np. w bruzdach zębów produkują kwasy, które demineralizują szkliwo i zębinę, prowadząc tym samym do powstania ubytku. Proces ten jest długotrwały i w sposób niezauważalny może trwać nawet kilka lat. W pierwszym stadium próchnicy na zębie można dostrzec kredowo białe plamy próchnicowe, następnie plama próchnicowa robi się ciemna, szorstka – nieleczona warstwa szkliwa załamuje się i tak powstaje dziura w zębie, tzw. ubytek. Wczesne leczenie próchnicy polega na zastosowaniu specjalnych preparatów zawierających fluor, które wbudowują się w ząb. Fluor powoduje remineralizację szkliwa, czyli jego naprawę. Jesteśmy w stanie leczyć próchnicę zanim pojawi się ubytek. Wczesne białe plamy próchniczne dzięki takiemu leczeniu są odwracalne. W przypadku pojawieni­a się bólu, nieodzowne jest mechaniczne usunięcie chorej tkanki zęba, dlatego bardzo istotnym elementem leczenia jest wczesne wykrycie próchnicy. Próchnica zębów dotyka ludzi w każdym wieku.

Leczenie próchnicy krok po kroku:

ZOBACZ WIĘCEJ
 1. Pro­fi­lak­tyczne wizyty u sto­ma­to­loga raz na pół roku w celu wykry­cia wcze­snej próch­nicy.
 2. Wcze­sne lecze­nie próch­nicy polega na zasto­so­wa­niu spe­cjal­nych pre­pa­ra­tów zawie­ra­ją­cych fluor, które wbu­do­wują się w ząb i białe plamy zni­kają.
 3. W przy­padku ubyt­ków w szkli­wie i zębi­nie zęba konieczna jest inter­wen­cja leka­rza sto­ma­to­loga w celu oczysz­cze­nia zęba z próch­nicy i zało­że­nia wypeł­nie­nia kom­po­zy­to­wego. Lecze­nie jest bez­bo­le­sne dzięki zasto­so­wa­niu znie­czu­le­nia kom­pu­te­ro­wego The Wand.
 4. Przy głę­bo­kiej próch­nicy pacjent odczuwa ból zęba, gdyż bak­te­rie zaata­ko­wały miazgę zęba. W takim przy­padku należy ząb leczyć kana­łowo. Lecze­nie prze­pro­wa­dzamy pod mikro­sko­pem i jest bez­bo­le­sne dzięki zasto­so­wa­niu znie­czu­le­nia kom­pu­te­ro­wego The Wand.

Zasady stomatologii zachowawczej:

ZOBACZ WIĘCEJ
 • wła­ściwa, zdrowa dieta ogra­ni­cza­jąca spo­ży­cie cukró­w/wę­glo­wo­da­nów,
 • uży­wa­nie pasty do zębów z flu­orem,
 • pra­wi­dłowa higiena całej jamy ustnej,
 • szczot­ko­wa­nie zębów 3xdzien­nie przez mini­mum 3 minuty, nit­ko­wa­nie zębów oraz płu­ka­nie pły­nami sto­ma­to­lo­gicz­nymi,
 • sys­te­ma­tyczne czysz­cze­nie języka,
 • gdy nie mamy moż­li­wo­ści umycia zębów i języka zasto­sujmy płu­ka­nie jamy ustnej wodą,
 • kon­tro­lne wizyty u sto­ma­to­loga raz na pół roku,
 • pro­fe­sjo­nalna higiena zębów w gabi­ne­cie sto­ma­to­lo­gicz­nym: ska­ling, pia­sko­wa­nie, flu­ory­za­cja – raz na pół roku.
umów się na wizytę w WitClinic
STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

Sto­ma­to­lo­gia zacho­waw­cza to zapo­bie­ga­nie próch­nicy oraz nowo­cze­sne lecze­nie już powsta­łych ubyt­ków.

ZOBACZ WIĘCEJ
CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

W zakre­sie chi­rur­gii sto­ma­to­lo­gicz­nej wyko­nu­jemy wszyst­kie zabiegi w obsza­rze jamy ustnej w znie­czu­le­niu miej­sco­wym, przy użyciu urzą­dze­nia The Wand.

ZOBACZ WIĘCEJ
IMPLANTOLOGIA ZĘBY W 1 DZIEŃ

IMPLANTOLOGIA
ZĘBY W 1 DZIEŃ

Implan­to­lo­gia pozwala na pełną i este­tyczną rekon­struk­cję
utra­co­nego uzę­bie­nia.

ZOBACZ WIĘCEJ
ORTODONCJA

ORTODONCJA

Orto­don­cja to lecze­nie zabu­rzeń zgryzu. Lecze­nie orto­don­tyczne pro­wa­dzimy w okre­sie uzę­bie­nia mlecz­nego, mie­sza­nego i sta­łego, czyli u dzieci, mło­dzieży i doro­słych.

ZOBACZ WIĘCEJ
ENDODONCJA TRADYCYJNA I POD MIKROSKOPEM

ENDODONCJA TRADYCYJNA I POD MIKROSKOPEM

Lecze­nie kana­łowe
odbywa się metodą tra­dy­cyjną
i mikro­sko­pową. Należy do naj­trud­niej­szych dzie­dzin sto­ma­to­lo­gii i jest naszą spe­cjal­no­ścią.

ZOBACZ WIĘCEJ
PROTETYKA

PROTETYKA

Pro­te­tyka zaj­muje się odbu­dową uszko­dzo­nych lub uzu­peł­nie­niem bra­ku­ją­cych zębów, co pozwala na rekon­struk­cję i reha­bi­li­ta­cję narządu żucia.

ZOBACZ WIĘCEJ
STOMATOLOGIA ESTETYCZNA WYBIELANIE

STOMATOLOGIA ESTETYCZNA WYBIELANIE

Sto­ma­to­lo­gia este­tyczna
pozwala kory­go­wać kolor,
kształt i wiel­kość zębów.

ZOBACZ WIĘCEJ
PROFILAKTYKA

PROFILAKTYKA

Klu­czem do pięk­nego i zdro­wego uśmie­chu jest pro­fi­lak­tyka. Zawsze lepiej zapo­bie­gać,
niż leczyć.

ZOBACZ WIĘCEJ
STOMATOLOGIA DZIECIĘCA

STOMATOLOGIA DZIECIĘCA

Sto­ma­to­lo­gia dzie­cięca
to troska o zdrowe zęby dziecka
oraz spo­soby ich lecze­nia

ZOBACZ WIĘCEJ
LECZENIE STAWÓW SKRONIOWO-ŻUCHWOWYCH

LECZENIE STAWÓW SKRONIOWO-ŻUCHWOWYCH

Nie­pra­wi­dłowe poło­że­nie krążka w stawie powo­duje zabu­rze­nia w pracy stawu, które mogą się obja­wiać dole­gli­wo­ściami ze strony stawu

ZOBACZ WIĘCEJ

Umów się na wizytę lub skontaktuj się z nami

     
Korzystając z usług WIT DENTAL CLINIC masz pewność, że otrzymujesz dostęp do wyso­ko­spe­cja­li­stycznego gabinetu stomatologicznego w którym zapewniamy pro­fe­sjo­nalną dia­gno­stykę i kom­plek­sowe lecze­nie zębów. WIT DENTAL CLINIC to usługi dentystyczne dla dzieci, mło­dzieży, doro­słych oraz senio­rów. Wśród naszych usług znaleźć można protetykę, implantologię oraz ortodoncję. W naszym gabinecie dentystycznym wykorzystujemy tylko nowo­cze­sny sprzęt medycz­ny oraz zatrudniamy świetnie wyszkolony per­so­nel medyczny który ciągle dosko­na­li swoje kwa­li­fi­ka­cje i umie­jęt­no­ści z zakresu stomatologii.  

Wit Dental Clinic - KLINIKA IMPLANTOLOGII i ORTODONCJI

 

Nasz FacebookNasz InstagramWyślij e-mail

     
Treść serwisu prawnie chroniona © 2016 Wit Dental Clinic  |  Polityka prywatności  Projekt i wykonanie Quicknet