Pro­te­tyka - protezy zębowe Ursynów

Pro­te­tyka to uzu­peł­nie­nie
bra­ku­ją­cych zębów i przy­wró­ce­nie peł­nego uśmie­chu


Pro­te­tyka zaj­muje się odbu­dową uszko­dzo­nych lub uzu­peł­nie­niem bra­ku­ją­cych zębów, co pozwala na rekon­struk­cję i reha­bi­li­ta­cję narządu żucia. Utrata nawet poje­dyn­czego zęba nie jest obo­jętna dla całego układu gry­zie­nia. Każdy ubytek wymaga jak naj­szyb­szego uzu­peł­nie­nia. Zosta­wie­nie pustego miej­sca po utra­co­nym zębie jest poważ­nym błędem. Zęby tworzą tak spójny układ, że zaczy­nają się prze­su­wać lub wysu­wać, aby spo­tkać inne, z któ­rymi mogłyby się kon­tak­to­wać. Ukru­sze­nie, uła­ma­nie, utrata zęba lub kilku, czy wszyst­kich zębów (bez­zę­bie), to nie tylko pro­blem este­tyczny, to rów­nież zmniej­sze­nie wydol­no­ści żucia, przy­śpie­szone ście­ra­nie pozo­sta­łych zębów, zabu­rze­nie czyn­no­ści stawów skro­niowo-żuch­wo­wych.

 

 

Zatrud­nieni leka­rze sto­sują naj­now­sze roz­wią­za­nia i zapew­niają naj­wyż­szą jakość lecze­nia pro­te­tycznego w pełnym zakre­sie. Opra­cują indy­wi­du­alny plan lecze­nia dla każdej osoby i zapro­po­nują kom­plek­sowe lecze­nie pro­te­tyczne, w opar­ciu o naj­lep­sze mate­riały i spraw­dzone metody.

 

Ogól­nie uzu­peł­nie­nia pro­te­tyczne można podzielić na dwie kate­go­rie.
Są to uzu­peł­nie­nia stałe, lub uzu­peł­nie­nia ruchome.

 

Uzupełnienia stałe

ZOBACZ WIĘCEJ

Stałe uzu­peł­nie­nia pro­te­tyczne, są „przy­kle­jone” do zębów wła­snych spe­cjal­nymi cemen­tami den­ty­stycz­nymi i nie ma moż­li­wo­ści swo­bod­nego ich wyj­mo­wa­nia. Dzięki temu zapew­niają pacjen­towi pełen kom­fort. Uzu­peł­nie­nia stałe, pra­wi­dłowo wyko­nane, na wła­ści­wie przy­go­to­wanych zębach, zapew­niają pełną este­tykę, gdyż wyglą­dają i służą jak zęby własne.


Wyko­nu­jemy nastę­pu­jące uzu­peł­nie­nia stałe:

wkłady koro­nowo-korze­niowe: wyko­nujemy gdy znacz­nemu znisz­cze­niu uległa natu­ralna korona zęba, a pozo­sta­wiony zdrowy korzeń możemy wyko­rzy­stać jako „natu­ralny implant”, w którym mocuje się wkład koro­nowo-korze­niowy. Na tak przy­go­to­wany ząb kon­stru­ujemy koronę pro­te­tyczną przy­wra­ca­jącą pra­wi­dłowy wygląd. Wkłady koro­nowo- korze­niowe wyko­nujemy ze złota, stali oraz włókna szkla­nego.
 

korony pro­te­tyczne   korony porcelanowe: uzu­peł­nie­nia jed­no­zę­bowe. Sto­su­jemy je w przy­padku znacz­nego, nie­da­ją­cego się odbu­do­wać za pomocą mate­ria­łów do wypeł­nień, znisz­cze­nia części koro­no­wej zęba. Korony pro­te­tyczne mogą być uzu­peł­nie­niami samo­dziel­nymi, lub sta­no­wić ele­ment więk­szej kon­struk­cji, np. mostu. Korony pro­te­tyczne zastę­pują i uzu­peł­niają uszko­dzone twarde struk­tury zębów wła­snych i sku­tecz­nie przej­mują ich natu­ralne funk­cje, a jeśli są pra­wi­dłowo ukształ­to­wane, nie różnią się w swojej zewnętrz­nej formie od koron natu­ral­nych. Mate­ria­łem, z któ­rego obec­nie wyko­nuje się korony jest połą­cze­nie stopów metali z cera­miką (np. korony por­ce­la­nowe na złocie, na tyta­nie, na stali), lub sama cera­mika – tzw. korony peł­no­ce­ra­miczne (Zircon).

 

mosty pro­te­tyczne   mosty porcelanowe: uzu­peł­nie­nia wie­lo­zę­bowe mogące uzu­peł­nić nie­które czę­ściowe braki w uzę­bie­niu. Most jest na stałe umo­co­wany na pozo­sta­łych zębach pacjenta. Zada­niem mostów jest nie tylko uzu­peł­nie­nie bra­ku­ją­cych zębów, lecz rów­nież cał­ko­wite przy­wró­ce­nie zdol­no­ści gry­zie­nia, poprawa warun­ków wymowy, odtwo­rze­nie pra­wi­dło­wych kon­tak­tów zębo­wych, ale co naj­waż­niej­sze dla pacjenta przy­wró­ce­nie pra­wi­dło­wego wyglądu i pięk­nego uśmie­chu.

Wypełnienia kosmetyczne Inlay/Onlay

ZOBACZ WIĘCEJ

Wypeł­nie­nia kosme­tyczne: in­lay, onlay por­ce­la­nowy – to plomby por­ce­la­nowe, które ide­al­nie odbu­do­wują kształt ana­to­miczny zęba. Inlay i onlay są bardzo este­tyczne i o wiele trwal­sze od wypeł­nień tra­dy­cyj­nych. Lekarz po oczysz­cze­niu z próch­nicy wnę­trza zęba, pobiera wycisk ubytku, na pod­sta­wie któ­rego w labo­ra­to­rium pro­te­tycz­nym pod mikro­sko­pem wyko­ny­wane jest por­ce­la­nowe wypeł­nie­nie onlay­/in­lay.

 

 

Licówki

ZOBACZ WIĘCEJ

Licówki: to naj­czę­ściej por­ce­la­nowe uzu­peł­nie­nia przy­kle­jane do powierzchni war­go­wej zębów. Sto­su­jemy jako mało inwa­zyjną metodę poprawy este­tyki. Dzięki nim moż­liwa jest odbu­dowa po nie­wiel­kich ura­zach, zama­sko­wa­nie upo­rczy­wych prze­bar­wień, zmiana kształtu zębów – ich wydłu­że­nie lub posze­rze­nie, korekta koloru. Licówka por­ce­la­nowa ma gru­bość 0,5–0,7 mm. Przed zasto­so­wa­niem licó­wek konieczna jest wni­kliwa ana­liza warun­ków zgry­zo­wych, gdyż nie u wszyst­kich pacjen­tów moż­liwe jest ich zasto­so­wa­nie.

 

 Przed wykonaniem zabiegu    Po wykonaniu zabiegu
 

Licówki przed i po

 

Licówki przed i po

Uzupełnienia ruchome

ZOBACZ WIĘCEJ

Ruchome uzu­peł­nie­nia pro­te­tyczne są wyj­mo­wane z jamy ustnej, co nie jest roz­wią­za­niem kom­for­to­wym, ale w wielu przy­pad­kach jedy­nym moż­li­wym do zasto­so­wa­nia. Kolejne wizyty w trak­cie lecze­nia tj. wyko­na­nie protez są dla pacjenta cał­ko­wi­cie bez­bo­le­sne i nie­ob­cią­ża­jące.

 

Dobór kształtu i koloru zębów jest indy­wi­du­alny dla każ­dego pacjenta. Ist­nieje rów­nież moż­li­wość cha­rak­te­ry­stycz­nego, indy­wi­du­al­nego usta­wie­nia zębów przed­nich zgod­nie z poło­że­niem zębów wła­snych pacjenta, które wcze­śniej utra­cił.

 


Wyko­nu­jemy nastę­pu­jące uzu­peł­nie­nia ruchome:
 

 

  • pro­tezy szkie­letowe: wyko­nu­jemy przy bra­kach zębo­wych zbyt roz­le­głych na uzu­peł­nie­nie mostem. Główną ich cześć sta­nowi meta­lowy szkie­let zaopa­trzony w klamry i cier­nie. Klamry odpo­wie­dzialne są za utrzy­ma­nie pro­tezy, nato­miast cier­nie to wypustki opie­ra­jące się na powierzch­niach żują­cych zębów i prze­no­szące w ten korzystny i fizjo­lo­giczny sposób siły żucia poprzez zęby na kość. Ważną zaletą tego rodzaju protez jest znaczne ogra­ni­cze­nie powierzchni błony ślu­zo­wej, która jest przy­kryta przez pro­tezę.

  • pro­tezy osia­da­jące: czę­ściowe lub cał­ko­wite. Wyko­nu­jemy je z twar­dej lub mięk­kiej masy akry­lo­wej, ale mogą też być wyko­nane z ela­stycz­nego nylonu.

  • pro­tezy cał­ko­wite: prze­zna­czone dla pacjen­tów, którzy utra­cili wszyst­kie zęby.

  • pro­teza na implan­tach: przy cał­ko­wi­tym bez­zę­biu

 

Zalety leczenia protetycznego

ZOBACZ WIĘCEJ
  • podnie­sie­nie jako­ści życia,
  • przy­wró­ce­nie pra­wi­dło­wej funk­cji żucia,
  • przy­czy­nie­nie się do ład­niej­szego, młod­szego wyglądu,
  • przy­wró­ce­nie natu­ral­nego pięknego uśmiechu,
  • doda­nie pew­no­ści i wiary w siebie.
umów się na wizytę w WitClinic
STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

Sto­ma­to­lo­gia zacho­waw­cza to zapo­bie­ga­nie próch­nicy oraz nowo­cze­sne lecze­nie już powsta­łych ubyt­ków.

ZOBACZ WIĘCEJ
CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

W zakre­sie chi­rur­gii sto­ma­to­lo­gicz­nej wyko­nu­jemy wszyst­kie zabiegi w obsza­rze jamy ustnej w znie­czu­le­niu miej­sco­wym, przy użyciu urzą­dze­nia The Wand.

ZOBACZ WIĘCEJ
IMPLANTOLOGIA ZĘBY W 1 DZIEŃ

IMPLANTOLOGIA
ZĘBY W 1 DZIEŃ

Implan­to­lo­gia pozwala na pełną i este­tyczną rekon­struk­cję
utra­co­nego uzę­bie­nia.

ZOBACZ WIĘCEJ
ORTODONCJA

ORTODONCJA

Orto­don­cja to lecze­nie zabu­rzeń zgryzu. Lecze­nie orto­don­tyczne pro­wa­dzimy w okre­sie uzę­bie­nia mlecz­nego, mie­sza­nego i sta­łego, czyli u dzieci, mło­dzieży i doro­słych.

ZOBACZ WIĘCEJ
ENDODONCJA TRADYCYJNA I POD MIKROSKOPEM

ENDODONCJA TRADYCYJNA I POD MIKROSKOPEM

Lecze­nie kana­łowe
odbywa się metodą tra­dy­cyjną
i mikro­sko­pową. Należy do naj­trud­niej­szych dzie­dzin sto­ma­to­lo­gii i jest naszą spe­cjal­no­ścią.

ZOBACZ WIĘCEJ
PROTETYKA

PROTETYKA

Pro­te­tyka zaj­muje się odbu­dową uszko­dzo­nych lub uzu­peł­nie­niem bra­ku­ją­cych zębów, co pozwala na rekon­struk­cję i reha­bi­li­ta­cję narządu żucia.

ZOBACZ WIĘCEJ
STOMATOLOGIA ESTETYCZNA WYBIELANIE

STOMATOLOGIA ESTETYCZNA WYBIELANIE

Sto­ma­to­lo­gia este­tyczna
pozwala kory­go­wać kolor,
kształt i wiel­kość zębów.

ZOBACZ WIĘCEJ
PROFILAKTYKA

PROFILAKTYKA

Klu­czem do pięk­nego i zdro­wego uśmie­chu jest pro­fi­lak­tyka. Zawsze lepiej zapo­bie­gać,
niż leczyć.

ZOBACZ WIĘCEJ
STOMATOLOGIA DZIECIĘCA

STOMATOLOGIA DZIECIĘCA

Sto­ma­to­lo­gia dzie­cięca
to troska o zdrowe zęby dziecka
oraz spo­soby ich lecze­nia

ZOBACZ WIĘCEJ
LECZENIE STAWÓW SKRONIOWO-ŻUCHWOWYCH

LECZENIE STAWÓW SKRONIOWO-ŻUCHWOWYCH

Nie­pra­wi­dłowe poło­że­nie krążka w stawie powo­duje zabu­rze­nia w pracy stawu, które mogą się obja­wiać dole­gli­wo­ściami ze strony stawu

ZOBACZ WIĘCEJ

Umów się na wizytę lub skontaktuj się z nami

     
Korzystając z usług WIT DENTAL CLINIC masz pewność, że otrzymujesz dostęp do wyso­ko­spe­cja­li­stycznego gabinetu stomatologicznego w którym zapewniamy pro­fe­sjo­nalną dia­gno­stykę i kom­plek­sowe lecze­nie zębów. WIT DENTAL CLINIC to usługi dentystyczne dla dzieci, mło­dzieży, doro­słych oraz senio­rów. Wśród naszych usług znaleźć można protetykę, implantologię oraz ortodoncję. W naszym gabinecie dentystycznym wykorzystujemy tylko nowo­cze­sny sprzęt medycz­ny oraz zatrudniamy świetnie wyszkolony per­so­nel medyczny który ciągle dosko­na­li swoje kwa­li­fi­ka­cje i umie­jęt­no­ści z zakresu stomatologii.  

Wit Dental Clinic - KLINIKA IMPLANTOLOGII i ORTODONCJI

 

Nasz FacebookNasz InstagramWyślij e-mail

     
Treść serwisu prawnie chroniona © 2016 Wit Dental Clinic  |  Polityka prywatności  Projekt i wykonanie Quicknet