Aparaty na zęby Ursynów 

Proste i ładne zęby dodają uroku.
Orto­don­cja to sposób na proste zęby

 

Orto­don­cja to lecze­nie zabu­rzeń zgryzu. Wady zgryzu prze­ja­wiają się: nie­pra­wi­dło­wym uło­że­niem zębów, ich liczbą, wiel­ko­ścią i kształ­tem, jak i zabu­rze­niami na pozio­mie szkie­le­to­wym. Lecze­nie orto­don­tyczne pro­wa­dzimy w okre­sie uzę­bie­nia mlecz­nego, mie­sza­nego i sta­łego, czyli u dzieci, mło­dzieży i doro­słych. Wady zgryzu można leczyć w każdym wieku. Dla­tego nie dziwią nikogo lice­ali­ści czy stu­denci w spe­cjal­nych apa­ra­tach z kolo­ro­wymi ele­men­tami. Pro­sto­wa­nie zębów, jak popu­lar­nie nazywa się orto­don­cję, nie ma na celu wyłącz­nie wzglę­dów este­tycz­nych, ale głów­nie lecz­ni­cze. Wady zgryzu mogą bowiem powo­do­wać cho­roby przy­zę­bia (para­don­tozę), utrud­niają też dokładne czysz­cze­nie zębów, co z kolei sprzyja powsta­wa­niu i roz­wo­jowi próch­nicy.

 

 

Nasi leka­rze mają duże doświad­cze­nie w lecze­niu orto­don­tycz­nym u dzieci, mło­dzieży i doro­słych, zarówno apa­ra­tami zdej­mo­wa­nymi jak i apa­ra­tami sta­łymi.

 

Aparat zdejmowany

ZOBACZ WIĘCEJ

Aparat zdejmowany stosujemy u dzieci, które nie mają jeszcze wszystkich zębów stałych w celu korekcji wad zgryzu i nie pogłębianiu się wad już istniejących. Aparat powinien być noszony minimum kilkanaście godzin na dobę, aby leczenie przynosiło efekty. Aparat zdejmowany składa się z płytki akrylowej, łuku metalowego i klamer metalowych – dzieci mogą zdecydować o kolorze płytki akrylowej w aparacie. Noszenie aparatu zdejmowanego nie boli, czasem może być odczuwalne niewielkie uczucie niewygody. Rodzic powinien pamiętać, aby regularnie zgłaszać się na wizyty kontrolne wraz z dzieckiem do lekarza prowadzącego w celu regulacji i dopasowania aparatu.

O czasie leczenia aparatem zdejmowanym u dziecka decyduje lekarz.

Aparat stały

ZOBACZ WIĘCEJ

Aparat stały sto­sujemy u dzieci od około 12 roku życia lub po wyrżnię­ciu się wszyst­kich zębów sta­łych. Aparat stały składa się z zamków przy­kle­jo­nych od zewnętrz­nej strony zęba oraz meta­lo­wych pier­ścieni przy­kle­jo­nych do zębów trzo­no­wych. Zamki orto­don­tyczne mogą być wyko­nane z: metalu, por­ce­lany, krysz­tału. Przez zamki prze­wle­kany jest drucik – łuk orto­don­tyczny, który działa na zęby z okre­śloną siłą i prze­suwa je w okre­ślo­nym kie­runku kory­gu­jąc wadę. W apa­ra­tach sto­suje się zamki meta­lowe, ale można także zakła­dać niemal nie­wi­doczne i bardzo este­tyczne zamki por­ce­la­nowe lub z krysz­tału gór­skiego. Takie roz­wią­za­nia pozwa­lają sto­so­wać apa­raty orto­don­tyczne u pacjen­tów, którzy z róż­nych przy­czyn (naj­czę­ściej kosme­tycz­nych) nie mogą zaak­cep­to­wać tra­dy­cyj­nego wyglądu apa­ratu sta­łego.

 

Elementy aparatów ortodontycznych

ZOBACZ WIĘCEJ

Zamki orto­don­tyczne: meta­lowe, por­ce­la­nowe lub krysz­ta­łowe ele­menty, które przy­kleja się do zębów, ich zada­niem jest utrzy­ma­nie aktyw­nego łuku orto­don­tycznego, który pro­stuje zęby.

 

Pier­ście­nie orto­don­tyczne: cemen­tuje się na zębach trzo­no­wych w celu utrzy­ma­nia łuku orto­don­tycznego lub wyciągu zewnę­trzust­nego (jeżeli jest potrzebny).

 

Łuki orto­don­tyczne: niklowo-tyta­nowe, sta­lowe rów­nież są wersje este­tyczne powle­kane, w białym kolo­rze, wyglą­da­jące super este­tycz­nie w apa­ra­tach por­ce­la­no­wych i sza­fi­ro­wych.

 

Liga­tury ela­styczne: tzw. gumki ela­styczne, dostępne w wielu mod­nych kolo­rach. Liga­tury zakłada się na każdy zamek, cza­sami w apa­ra­tach sto­suje się też liga­tury meta­lowe tzw. kre­wetki.

Leczenie dorosłych

ZOBACZ WIĘCEJ

Lecze­nie doro­słych nie różni się spe­cjal­nie od lecze­nia dzieci. Ma na celu nie tylko poprawę este­tyki zębów, lecz często jest przy­go­to­wa­niem do lecze­nia pro­te­tycz­nego lub implan­to­lo­gicz­nego. Cho­roby dzią­seł i przy­zę­bia nie eli­mi­nują pacjenta z lecze­nia orto­don­tycznego, ale narzu­cają koniecz­ność dodat­ko­wego lecze­nia tych dole­gli­wo­ści. Apa­raty orto­don­tyczne wyrów­nują zęby i napra­wiają wady zgryzu.

Ile trwa leczenie ortodontyczne

ZOBACZ WIĘCEJ

Okres lecze­nia orto­don­tycz­nego trwa od 1,5 roku do 2 lat, zależy od wady – jej nasi­le­nia. Po zdję­ciu apa­ratu orto­don­tycz­nego, należy pamię­tać o utrzy­ma­niu efek­tów lecze­nia, do czego służą apa­raty reten­cyjne. Są to płytki lub cien­kie dru­ciki, nie­wi­doczne pod­czas uśmie­chu, przy­kle­jane do zębów na pewien czas. Do naszej poradni coraz czę­ściej przy­cho­dzą osoby po 30-tce oraz star­sze.

Leczenie ortodontyczne krok po kroku

ZOBACZ WIĘCEJ
 1. Wizyta u orto­donty, który prze­pro­wa­dzi wywiad i zbada zgryz.
 2. Wyko­na­nie zdję­cia pano­ra­micz­nego i cefa­lo­me­trycz­nego do oceny poło­że­nia zębów i obec­no­ści wszyst­kich zawiąz­ków zębów. W nie­któ­rych przy­pad­kach konieczne jest wyko­na­nie tomo­gra­fii kom­pu­te­ro­wej (CT).
 3. Pobra­nie wyci­sków zębów, na ich pod­sta­wie wyko­nu­jemy modele orto­don­tyczne (modele gip­sowe, modele 3D).
 4. Wyko­na­nie u pacjenta foto­gra­fii cyfro­wej: wewnątrz­ust­nej (zębów) i zewną­trzust­nej (twarz, profil twarzy) przed roz­po­czę­ciem lecze­nia.
 5. Ana­liza doku­men­ta­cji orto­don­tycz­nej pacjenta i usta­le­nie planu lecze­nia.
 6. Przy­go­to­wa­nie i zało­że­nie apa­ratu orto­don­tycz­nego.
 7. Syste­ma­tyczne wizyty kon­tro­lne.
 8. Zdję­cie apa­ratu orto­don­tycz­nego i lecze­nie przy pomocy apa­ratu reten­cyj­nego. Czas lecze­nia reten­cyj­nego zależy od rodzaju wady zgryzu i wieku pacjenta.

Zalety leczenia ortodontycznego

ZOBACZ WIĘCEJ
 • pra­wi­dłowo usta­wiony zgryz,
 • posze­rze­nie łuku zębów daje lepsze pod­par­cie tkan­kom mięk­kim, co spo­wal­nia two­rze­nie się zmarsz­czek oraz spłyca bruzdy nosowo-war­gowe,
 • poprawa rysów twarzy,
 • poprawa czyn­ności żucia (gry­zie­nia pokar­mów),
 • pra­wi­dłowe usta­wie­nie zgryzu, eli­mi­nuje nie­pra­wi­dło­wo­ści w funk­cjo­no­wa­niu stawów skro­niowo-żuch­wo­wych,
 • korekta zabu­rzeń mowy,
 • wypro­sto­wa­nie zębów, eli­mi­nuje ich ście­ra­nie,
 • zmniej­szona podat­ność pacjenta na cho­roby przy­zę­bia oraz próch­nicę,
 • u osób star­szych, lecze­nie orto­don­tyczne połą­czone z lecze­niem implan­to­lo­giczno-pro­te­tycz­nym daje efekt zadba­nych i zdro­wych zębów, powo­du­jąc młod­szy wygląd,
 • sze­roki uśmiech uka­zu­jący piękne zęby
umów się na wizytę w WitClinic
STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

Sto­ma­to­lo­gia zacho­waw­cza to zapo­bie­ga­nie próch­nicy oraz nowo­cze­sne lecze­nie już powsta­łych ubyt­ków.

ZOBACZ WIĘCEJ
CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

W zakre­sie chi­rur­gii sto­ma­to­lo­gicz­nej wyko­nu­jemy wszyst­kie zabiegi w obsza­rze jamy ustnej w znie­czu­le­niu miej­sco­wym, przy użyciu urzą­dze­nia The Wand.

ZOBACZ WIĘCEJ
IMPLANTOLOGIA ZĘBY W 1 DZIEŃ

IMPLANTOLOGIA
ZĘBY W 1 DZIEŃ

Implan­to­lo­gia pozwala na pełną i este­tyczną rekon­struk­cję
utra­co­nego uzę­bie­nia.

ZOBACZ WIĘCEJ
ORTODONCJA

ORTODONCJA

Orto­don­cja to lecze­nie zabu­rzeń zgryzu. Lecze­nie orto­don­tyczne pro­wa­dzimy w okre­sie uzę­bie­nia mlecz­nego, mie­sza­nego i sta­łego, czyli u dzieci, mło­dzieży i doro­słych.

ZOBACZ WIĘCEJ
ENDODONCJA TRADYCYJNA I POD MIKROSKOPEM

ENDODONCJA TRADYCYJNA I POD MIKROSKOPEM

Lecze­nie kana­łowe
odbywa się metodą tra­dy­cyjną
i mikro­sko­pową. Należy do naj­trud­niej­szych dzie­dzin sto­ma­to­lo­gii i jest naszą spe­cjal­no­ścią.

ZOBACZ WIĘCEJ
PROTETYKA

PROTETYKA

Pro­te­tyka zaj­muje się odbu­dową uszko­dzo­nych lub uzu­peł­nie­niem bra­ku­ją­cych zębów, co pozwala na rekon­struk­cję i reha­bi­li­ta­cję narządu żucia.

ZOBACZ WIĘCEJ
STOMATOLOGIA ESTETYCZNA WYBIELANIE

STOMATOLOGIA ESTETYCZNA WYBIELANIE

Sto­ma­to­lo­gia este­tyczna
pozwala kory­go­wać kolor,
kształt i wiel­kość zębów.

ZOBACZ WIĘCEJ
PROFILAKTYKA

PROFILAKTYKA

Klu­czem do pięk­nego i zdro­wego uśmie­chu jest pro­fi­lak­tyka. Zawsze lepiej zapo­bie­gać,
niż leczyć.

ZOBACZ WIĘCEJ
STOMATOLOGIA DZIECIĘCA

STOMATOLOGIA DZIECIĘCA

Sto­ma­to­lo­gia dzie­cięca
to troska o zdrowe zęby dziecka
oraz spo­soby ich lecze­nia

ZOBACZ WIĘCEJ
LECZENIE STAWÓW SKRONIOWO-ŻUCHWOWYCH

LECZENIE STAWÓW SKRONIOWO-ŻUCHWOWYCH

Nie­pra­wi­dłowe poło­że­nie krążka w stawie powo­duje zabu­rze­nia w pracy stawu, które mogą się obja­wiać dole­gli­wo­ściami ze strony stawu

ZOBACZ WIĘCEJ

Umów się na wizytę lub skontaktuj się z nami

     
Korzystając z usług WIT DENTAL CLINIC masz pewność, że otrzymujesz dostęp do wyso­ko­spe­cja­li­stycznego gabinetu stomatologicznego w którym zapewniamy pro­fe­sjo­nalną dia­gno­stykę i kom­plek­sowe lecze­nie zębów. WIT DENTAL CLINIC to usługi dentystyczne dla dzieci, mło­dzieży, doro­słych oraz senio­rów. Wśród naszych usług znaleźć można protetykę, implantologię oraz ortodoncję. W naszym gabinecie dentystycznym wykorzystujemy tylko nowo­cze­sny sprzęt medycz­ny oraz zatrudniamy świetnie wyszkolony per­so­nel medyczny który ciągle dosko­na­li swoje kwa­li­fi­ka­cje i umie­jęt­no­ści z zakresu stomatologii.  

Wit Dental Clinic - KLINIKA IMPLANTOLOGII i ORTODONCJI

 

Nasz FacebookNasz InstagramWyślij e-mail

     
Treść serwisu prawnie chroniona © 2016 Wit Dental Clinic  |  Polityka prywatności  Projekt i wykonanie Quicknet