Implanty zębów

 

Implanty zębów UrsynówImplanty zębowe to naj­lep­szy sposób odtwa­rza­nia pięk­nego,
peł­nego i pra­wi­dło­wego uzę­bie­nia. 

 

 

Zęby w 1 dzień

 

Implanty (tytanowe korzenie zębów) wraz z odbudową tymczasową (zęby na implancie) wykonywane są w trakcie jednej wizyty. Zabieg stosuje się w sytuacji utraty jednego lub kilku zębów a także w przypadku całkowitego bezzębia. Uzupełnienie jednego zęba trwa około 1 godziny, wszystkich- od 2 do 3 godzin. W trakcie zabiegu stosuje się znieczulenie miejscowe, całkowicie bezboleśnie podawane za pomocą urządzenia The Wand.

 

Budowa implantu

 

Implant złożony jest z:

 

 • tytanowej śruby, która wszczepiona w kość szczęki pełni funkcję korzenia zęba,

 • łącznika, który odpowiedzialny jest za przyłączenie korony do implantu,

 • porcelanowej korony, zastępującej naturalnego zęba.

 

Implanty wykonuje się z czystego tytanu, który jest metalem biokompatybilnym, dzięki czemu nie wywołuje alergii oraz traktowany jest przez organizm jak jego własna tkanka. Implant umieszczony w kości ulega procesowi osseointegracji- powierzchnia implantu zrasta się z żywą tkanką kostną, tworząc jej integralną część.

 

Leczenie krok po kroku

 

 1. Konsultacja implantologiczna- w trakcie pierwszej wizyty przeprowadzony zostaje ogólnomedyczny wywiad, podczas którego ustala się ogólny stan zdrowia. Kolejnym etapem jest kliniczne badanie jamy ustnej, wraz z wykonaniem diagnostyki radiologicznej (zdjęcia pantomograficznego lub tomografii komputerowej). Po zebraniu kompletu informacji, lekarz planuje implantację a także przedstawia pacjentowi plan oraz koszty leczenia.

 2. Zabieg implantacji- trwa on około 30 minut i za sprawą znieczulenia miejscowego jest całkowicie bezbolesny. Polega on na nacięciu dziąsła w miejscu ubytku a następnie nawierceniu kości i wszczepieniu implantu. Szwy założone w trakcie zabiegu zdejmuje się po upływie 10- 14 dni. Całkowite wygojenie miejsca wszczepienia implantu trwa od 3 do 6 miesięcy. Jeżeli zabieg jest poważniejszy i konieczna jest również odbudowa kości, np. w przypadku podniesienia dna zatoki szczękowej, proces gojenia może trwać nawet 9 miesięcy.

 3. Po upływie czasu przeznaczonego na gojenie się rany, wykonany zostaje wycisk na implancie, będący podstawą utworzenia korony porcelanowej, lub w przypadku braku większej ilości zębów- mostu lub protezy na kilku implantach. W trakcie procesu implantacji pacjent korzysta z tymczasowej odbudowy protetycznej.

 

Zalety stosowania implantów

 

 • są niezawodne oraz trwałe, dobrze wykonane służą pacjentowi do końca życia,

 • poprawiają jakość życia, gdyż nie różnią się wyglądem od zębów naturalnych,

 • eliminują dyskomfort oraz zwiększają pewność siebie w kontaktach międzyludzkich,

 • pozytywnie wpływają na wygląd twarzy, gdyż zachowują właściwą strukturę kostną, kontur dziąseł a także zapobiegają zanikowi tkanki kostnej szczęki,

 • nie wymagają stosowania kleju mocującego tradycyjne protezy,

 • pozwalają na spożywanie wszystkich możliwych pokarmów,

 • nie jest konieczne szlifowanie sąsiadujących, zdrowych zębów, jak ma to miejsce w przypadku tradycyjnego nakładania koron i mostów

 • przywracają uśmiech i wiarę w siebie

 

 

Kiedy wykonać implantację

 

Poleca się ją w przypadku:

 

 • braku pojedynczego zęba,

 • ubytków międzyzębowych o różnej rozległości w szczęce i żuchwie,

 • braku zawiązków zębów stałych

 • całkowitego bezzębia szczęki lub żuchwy,

 • nietolerancji tradycyjnych, wyjmowanych protez.

umów się na wizytę w WitClinic
STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

Sto­ma­to­lo­gia zacho­waw­cza to zapo­bie­ga­nie próch­nicy oraz nowo­cze­sne lecze­nie już powsta­łych ubyt­ków.

ZOBACZ WIĘCEJ
CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

W zakre­sie chi­rur­gii sto­ma­to­lo­gicz­nej wyko­nu­jemy wszyst­kie zabiegi w obsza­rze jamy ustnej w znie­czu­le­niu miej­sco­wym, przy użyciu urzą­dze­nia The Wand.

ZOBACZ WIĘCEJ
IMPLANTOLOGIA ZĘBY W 1 DZIEŃ

IMPLANTOLOGIA
ZĘBY W 1 DZIEŃ

Implan­to­lo­gia pozwala na pełną i este­tyczną rekon­struk­cję
utra­co­nego uzę­bie­nia.

ZOBACZ WIĘCEJ
ORTODONCJA

ORTODONCJA

Orto­don­cja to lecze­nie zabu­rzeń zgryzu. Lecze­nie orto­don­tyczne pro­wa­dzimy w okre­sie uzę­bie­nia mlecz­nego, mie­sza­nego i sta­łego, czyli u dzieci, mło­dzieży i doro­słych.

ZOBACZ WIĘCEJ
ENDODONCJA TRADYCYJNA I POD MIKROSKOPEM

ENDODONCJA TRADYCYJNA I POD MIKROSKOPEM

Lecze­nie kana­łowe
odbywa się metodą tra­dy­cyjną
i mikro­sko­pową. Należy do naj­trud­niej­szych dzie­dzin sto­ma­to­lo­gii i jest naszą spe­cjal­no­ścią.

ZOBACZ WIĘCEJ
PROTETYKA

PROTETYKA

Pro­te­tyka zaj­muje się odbu­dową uszko­dzo­nych lub uzu­peł­nie­niem bra­ku­ją­cych zębów, co pozwala na rekon­struk­cję i reha­bi­li­ta­cję narządu żucia.

ZOBACZ WIĘCEJ
STOMATOLOGIA ESTETYCZNA WYBIELANIE

STOMATOLOGIA ESTETYCZNA WYBIELANIE

Sto­ma­to­lo­gia este­tyczna
pozwala kory­go­wać kolor,
kształt i wiel­kość zębów.

ZOBACZ WIĘCEJ
PROFILAKTYKA

PROFILAKTYKA

Klu­czem do pięk­nego i zdro­wego uśmie­chu jest pro­fi­lak­tyka. Zawsze lepiej zapo­bie­gać,
niż leczyć.

ZOBACZ WIĘCEJ
STOMATOLOGIA DZIECIĘCA

STOMATOLOGIA DZIECIĘCA

Sto­ma­to­lo­gia dzie­cięca
to troska o zdrowe zęby dziecka
oraz spo­soby ich lecze­nia

ZOBACZ WIĘCEJ
LECZENIE STAWÓW SKRONIOWO-ŻUCHWOWYCH

LECZENIE STAWÓW SKRONIOWO-ŻUCHWOWYCH

Nie­pra­wi­dłowe poło­że­nie krążka w stawie powo­duje zabu­rze­nia w pracy stawu, które mogą się obja­wiać dole­gli­wo­ściami ze strony stawu

ZOBACZ WIĘCEJ

Umów się na wizytę lub skontaktuj się z nami

     
Korzystając z usług WIT DENTAL CLINIC masz pewność, że otrzymujesz dostęp do wyso­ko­spe­cja­li­stycznego gabinetu stomatologicznego w którym zapewniamy pro­fe­sjo­nalną dia­gno­stykę i kom­plek­sowe lecze­nie zębów. WIT DENTAL CLINIC to usługi dentystyczne dla dzieci, mło­dzieży, doro­słych oraz senio­rów. Wśród naszych usług znaleźć można protetykę, implantologię oraz ortodoncję. W naszym gabinecie dentystycznym wykorzystujemy tylko nowo­cze­sny sprzęt medycz­ny oraz zatrudniamy świetnie wyszkolony per­so­nel medyczny który ciągle dosko­na­li swoje kwa­li­fi­ka­cje i umie­jęt­no­ści z zakresu stomatologii.  

Wit Dental Clinic - KLINIKA IMPLANTOLOGII i ORTODONCJI

 

Nasz FacebookNasz InstagramWyślij e-mail

     
Treść serwisu prawnie chroniona © 2016 Wit Dental Clinic  |  Polityka prywatności  Projekt i wykonanie Quicknet