Chirurg stomatolog

 

chirurg stomatolog UrsynówW zakre­sie chi­rur­gii sto­ma­to­lo­gicz­nej wyko­nu­jemy wszyst­kie zabiegi w obsza­rze jamy ustnej w znie­czu­le­niu miej­sco­wym, przy użyciu urzą­dze­nia The Wand.

Sto­su­jąc urzą­dze­nie The Wand znie­czu­le­nie poda­jemy kom­pu­te­rowo, co gwa­ran­tuje pełną sku­tecz­ność, bez­pie­czeń­stwo i bez­bo­le­sność prze­pro­wa­dza­nego zabiegu.

 

 

 

Ekstrakcja (usuwanie) zębów

 

Traktuje się ją jako ostateczność, dlatego zanim podejmie się decyzję o usunięciu zęba, należy wykorzystać wszystkie znane osiągnięcia stomatologii. Czasem pojawia się konieczność usunięcia zębów zdrowych, np. ze wskazań ortodontycznych.

 

Ekstrakcja zębów zatrzymanych (dłutowanie)

 

Zatrzymanie zęba to zjawisko mające miejsce, gdy ząb, mimo zakończonego rozwoju, nie wyżyna się- w ustach jest zazwyczaj całkowicie niewidoczny. Problem ten dotyczy najczęściej ósemek, czyli tzw. zębów mądrości, gdyż bardzo często ułożone są one równolegle do kości.

 

Odsłanianie zębów zatrzymanych celem ściągnięcia ich do łuku zębowego

 

Dotyczy to najczęściej kłów, które zostają odsłonięte a następnie ściągnięte do łuku

 

Resekcje wierzchołków korzeni

 

To zabieg polegający na chirurgicznym odsłonięciu wierzchołka korzenia zębowego, a następnie usunięciu zmian zapalnych oraz zabezpieczeniu korzenia przed ponownym pojawieniem się problemu. Dzięki resekcji możliwe jest uratowanie zębów przed ekstrakcją.

 

Resekcja korzenia zalecana jest w przypadku, gdy:

 

  • prawidłowe przeprowadzenie leczenia kanałowego jest niemożliwe,

  • zastosowane leczenie nie pomogło w zlikwidowaniu okołowierzchowego stanu zapalnego zęba,

  • konieczne jest ponowne leczenie endodontyczne, ze względu na pogłębiający się proces zapalny,

  • ząb posiada koronę opartą na wkładzie koronowo- korzeniowym, którą pacjent chce zachować

 

Hemisekcja i radektomia

 

Hemisekcja polega na usunięciu połowy zęba oraz jednego z korzeni- pozostałą część odbudowuje się przy pomocy korony protetycznej. Redektomia to natomiast odcięcie całego chorego korzenia.

 

Zarówno hemisekcja jak i redektomia traktowane są jako zabiegi ostatniej szansy w przypadku zębów wielokorzeniowych, które nie mogą być poddane leczeniu endodontycznemu a także, w sytuacji gdy w obrębie korzenia występują zmiany zapalne, niemożliwe do wyleczenia metodami zachowawczymi.

 

Chirurgia implantologiczna (więcej informacji- implantologia)

 

To niezwykle dynamicznie rozwijająca się dziedzina stomatologii, której zadaniem jest poprawa warunków kostnych żuchwy oraz szczęki, przed zabiegiem wszczepienia implantów.

 

Obejmuje zakres procedur:

 

  • osteodystrakcji, czyli rozszczepienia wyrostka,

  • podnoszenia dna zatoki szczękowej,

  • sterowanej regeneracji kości

  • autoprzeszczepu.

 

 

Podcinanie wędzidełek

 

Wykonuje się je po zaleceniu zabiegu przez lekarza ortodontę, logopedę lub stomatologa dziecięcego. Wędzidełko to pasmo tkanki łącznej biegnące wzdłuż tylnej części wargi dolnej, górnej oraz języka. Jego nieprawidłowy kształt lub złe przyczepienie wpływa negatywnie na mowę dziecka, sprawiając problem z wymawianiem głosek dziąsłowych. Podcięcie wędzidełka w celu jego wydłużenia zwiększa ruchomość warg oraz języka.

 

Zabieg wykonuje się specjalnym nożem elektrycznym, dzięki czemu jest krótki i bezbolesny. Podcięcie wędzidełka jest istotne, gdyż zapobiega odsłanianiu w przyszłości szyjek zębowych oraz pojawianiu się diastemy.

 

Usuwanie torbieli

 

Torbiel korzeniowa to rodzaj zmiany patologicznej, pojawiającej się w tkance kostnej szczęki lub żuchwy, którą wywołuje przewlekłe zapalenie tkanek okołowierzchołkowych zęba. W pierwszej fazie torbiel jest niewidoczna a proces jej tworzenia przebiega bezobjawowo. Wykrywana jest najczęściej przypadkowo w trakcie badania RTG. Z czasem torbiel rośnie i pojawia się na szczęce lub żuchwie- procesowi temu towarzyszą dolegliwości bólowe. Torbiele o średnicy mniejszej niż 8 mm zazwyczaj poddaje się leczeniu endodontycznemu, większe natomiast wymagają interwencji chirurgicznej, łączonej z resekcją korzenia, ostatecznie jego ekstrakcją. Powstały ubytek wypełnia się materiałem zastępującym kość.

 

 

 

umów się na wizytę w WitClinic
STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

Sto­ma­to­lo­gia zacho­waw­cza to zapo­bie­ga­nie próch­nicy oraz nowo­cze­sne lecze­nie już powsta­łych ubyt­ków.

ZOBACZ WIĘCEJ
CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

W zakre­sie chi­rur­gii sto­ma­to­lo­gicz­nej wyko­nu­jemy wszyst­kie zabiegi w obsza­rze jamy ustnej w znie­czu­le­niu miej­sco­wym, przy użyciu urzą­dze­nia The Wand.

ZOBACZ WIĘCEJ
IMPLANTOLOGIA ZĘBY W 1 DZIEŃ

IMPLANTOLOGIA
ZĘBY W 1 DZIEŃ

Implan­to­lo­gia pozwala na pełną i este­tyczną rekon­struk­cję
utra­co­nego uzę­bie­nia.

ZOBACZ WIĘCEJ
ORTODONCJA

ORTODONCJA

Orto­don­cja to lecze­nie zabu­rzeń zgryzu. Lecze­nie orto­don­tyczne pro­wa­dzimy w okre­sie uzę­bie­nia mlecz­nego, mie­sza­nego i sta­łego, czyli u dzieci, mło­dzieży i doro­słych.

ZOBACZ WIĘCEJ
ENDODONCJA TRADYCYJNA I POD MIKROSKOPEM

ENDODONCJA TRADYCYJNA I POD MIKROSKOPEM

Lecze­nie kana­łowe
odbywa się metodą tra­dy­cyjną
i mikro­sko­pową. Należy do naj­trud­niej­szych dzie­dzin sto­ma­to­lo­gii i jest naszą spe­cjal­no­ścią.

ZOBACZ WIĘCEJ
PROTETYKA

PROTETYKA

Pro­te­tyka zaj­muje się odbu­dową uszko­dzo­nych lub uzu­peł­nie­niem bra­ku­ją­cych zębów, co pozwala na rekon­struk­cję i reha­bi­li­ta­cję narządu żucia.

ZOBACZ WIĘCEJ
STOMATOLOGIA ESTETYCZNA WYBIELANIE

STOMATOLOGIA ESTETYCZNA WYBIELANIE

Sto­ma­to­lo­gia este­tyczna
pozwala kory­go­wać kolor,
kształt i wiel­kość zębów.

ZOBACZ WIĘCEJ
PROFILAKTYKA

PROFILAKTYKA

Klu­czem do pięk­nego i zdro­wego uśmie­chu jest pro­fi­lak­tyka. Zawsze lepiej zapo­bie­gać,
niż leczyć.

ZOBACZ WIĘCEJ
STOMATOLOGIA DZIECIĘCA

STOMATOLOGIA DZIECIĘCA

Sto­ma­to­lo­gia dzie­cięca
to troska o zdrowe zęby dziecka
oraz spo­soby ich lecze­nia

ZOBACZ WIĘCEJ
LECZENIE STAWÓW SKRONIOWO-ŻUCHWOWYCH

LECZENIE STAWÓW SKRONIOWO-ŻUCHWOWYCH

Nie­pra­wi­dłowe poło­że­nie krążka w stawie powo­duje zabu­rze­nia w pracy stawu, które mogą się obja­wiać dole­gli­wo­ściami ze strony stawu

ZOBACZ WIĘCEJ

Umów się na wizytę lub skontaktuj się z nami

     
Korzystając z usług WIT DENTAL CLINIC masz pewność, że otrzymujesz dostęp do wyso­ko­spe­cja­li­stycznego gabinetu stomatologicznego w którym zapewniamy pro­fe­sjo­nalną dia­gno­stykę i kom­plek­sowe lecze­nie zębów. WIT DENTAL CLINIC to usługi dentystyczne dla dzieci, mło­dzieży, doro­słych oraz senio­rów. Wśród naszych usług znaleźć można protetykę, implantologię oraz ortodoncję. W naszym gabinecie dentystycznym wykorzystujemy tylko nowo­cze­sny sprzęt medycz­ny oraz zatrudniamy świetnie wyszkolony per­so­nel medyczny który ciągle dosko­na­li swoje kwa­li­fi­ka­cje i umie­jęt­no­ści z zakresu stomatologii.  

Wit Dental Clinic - KLINIKA IMPLANTOLOGII i ORTODONCJI

 

Nasz FacebookNasz InstagramWyślij e-mail

     
Treść serwisu prawnie chroniona © 2016 Wit Dental Clinic  |  Polityka prywatności  Projekt i wykonanie Quicknet