Wybielanie zębów

 

wybielanie zębów UrsynówDawniej, w celu pokazania białych zębów, stosowano różne, czasami bardzo drastyczne metody. Ich skuteczność była znikoma, a co gorsza niszczyły one szkliwo. Obecnie jest inaczej, nasi doświadczeni lekarze, stosują jedynie sprawdzone, skuteczne i bezpieczne sposoby wybielania zębów. Profesjonalista musi najpierw ustalić przyczynę ciemnienia lub przebarwienia zębów, a dopiero później dobrać właściwy sposób ich wybielania. Przyczyn jest bardzo wiele. Codzienna dieta, np.: kawa czy czerwone wino, mogą powodować, że zęby ciemnieją. Podobny skutek powoduje palenie tytoniu.

Jednak główną przyczyną jest proces starzenia się. Zęby zbudowane są warstwowo. Wewnętrzna warstwa to zębina, która jest ciemniejsza niż pokrywające ją z zewnątrz szkliwo. Z wiekiem, ta zewnętrzna warstwa staje się coraz cieńsza, a ciemniejsza zębina ma coraz większy wpływ na odcień naszych zębów. Wraz z upływem czasu w szkliwie pojawia się również coraz więcej niewidocznych gołym okiem defektów, tzw. mikropęknięć, w które wnikają barwniki zawarte w pokarmach i używkach, pogłębiając efekt ciemnienia.
 
Inną przyczyną niesatysfakcjonującego koloru są przebarwienia spowodowane uszkodzeniem struktury zębów w okresie ich rozwoju. Przyczyną tego stanu rzeczy może być nierozważne stosowanie antybiotyków, np. tetracyklin, które kiedyś dość często były zapisywane dzieciom, a ich szkodliwy wpływ na rozwój zębów nie był jeszcze odnotowany. Dlatego dziś spora grupa pacjentów ma problemy z tego typu przebarwieniami.

 

Wybielanie w gabinecie

 

Wybielanie w gabinecie
Wybielanie w gabinecie
z zastosowaniem lampy ZOOM, ze specjalną formułą żelu wybielającego. Należy zaznaczyć, że stosujemy tylko oryginalne preparaty wybielające.

Proces wybielania nie dotyczy wypełnień (plomb) i uzupełnień protetycznych (koron i mostów).

 

 

 

 

 

Wybielanie zębów w domu

 

Wybielanie zębów w domu stosowane pod profesjonalną opieką lekarza, jest bezpieczne i sprawdzone. Pacjent otrzymuje żel wybielający o stężeniu dostosowanym do rodzaju przebarwień, i efektu który zamierzamy osiągnąć. Takie wybielanie trwa od 7 do 10 dni, ale czasami już po 3 dniach efekt jest zadowalający.

umów się na wizytę w WitClinic
STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

Sto­ma­to­lo­gia zacho­waw­cza to zapo­bie­ga­nie próch­nicy oraz nowo­cze­sne lecze­nie już powsta­łych ubyt­ków.

ZOBACZ WIĘCEJ
CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

W zakre­sie chi­rur­gii sto­ma­to­lo­gicz­nej wyko­nu­jemy wszyst­kie zabiegi w obsza­rze jamy ustnej w znie­czu­le­niu miej­sco­wym, przy użyciu urzą­dze­nia The Wand.

ZOBACZ WIĘCEJ
IMPLANTOLOGIA ZĘBY W 1 DZIEŃ

IMPLANTOLOGIA
ZĘBY W 1 DZIEŃ

Implan­to­lo­gia pozwala na pełną i este­tyczną rekon­struk­cję
utra­co­nego uzę­bie­nia.

ZOBACZ WIĘCEJ
ORTODONCJA

ORTODONCJA

Orto­don­cja to lecze­nie zabu­rzeń zgryzu. Lecze­nie orto­don­tyczne pro­wa­dzimy w okre­sie uzę­bie­nia mlecz­nego, mie­sza­nego i sta­łego, czyli u dzieci, mło­dzieży i doro­słych.

ZOBACZ WIĘCEJ
ENDODONCJA TRADYCYJNA I POD MIKROSKOPEM

ENDODONCJA TRADYCYJNA I POD MIKROSKOPEM

Lecze­nie kana­łowe
odbywa się metodą tra­dy­cyjną
i mikro­sko­pową. Należy do naj­trud­niej­szych dzie­dzin sto­ma­to­lo­gii i jest naszą spe­cjal­no­ścią.

ZOBACZ WIĘCEJ
PROTETYKA

PROTETYKA

Pro­te­tyka zaj­muje się odbu­dową uszko­dzo­nych lub uzu­peł­nie­niem bra­ku­ją­cych zębów, co pozwala na rekon­struk­cję i reha­bi­li­ta­cję narządu żucia.

ZOBACZ WIĘCEJ
STOMATOLOGIA ESTETYCZNA WYBIELANIE

STOMATOLOGIA ESTETYCZNA WYBIELANIE

Sto­ma­to­lo­gia este­tyczna
pozwala kory­go­wać kolor,
kształt i wiel­kość zębów.

ZOBACZ WIĘCEJ
PROFILAKTYKA

PROFILAKTYKA

Klu­czem do pięk­nego i zdro­wego uśmie­chu jest pro­fi­lak­tyka. Zawsze lepiej zapo­bie­gać,
niż leczyć.

ZOBACZ WIĘCEJ
STOMATOLOGIA DZIECIĘCA

STOMATOLOGIA DZIECIĘCA

Sto­ma­to­lo­gia dzie­cięca
to troska o zdrowe zęby dziecka
oraz spo­soby ich lecze­nia

ZOBACZ WIĘCEJ
LECZENIE STAWÓW SKRONIOWO-ŻUCHWOWYCH

LECZENIE STAWÓW SKRONIOWO-ŻUCHWOWYCH

Nie­pra­wi­dłowe poło­że­nie krążka w stawie powo­duje zabu­rze­nia w pracy stawu, które mogą się obja­wiać dole­gli­wo­ściami ze strony stawu

ZOBACZ WIĘCEJ

Umów się na wizytę lub skontaktuj się z nami

     
Korzystając z usług WIT DENTAL CLINIC masz pewność, że otrzymujesz dostęp do wyso­ko­spe­cja­li­stycznego gabinetu stomatologicznego w którym zapewniamy pro­fe­sjo­nalną dia­gno­stykę i kom­plek­sowe lecze­nie zębów. WIT DENTAL CLINIC to usługi dentystyczne dla dzieci, mło­dzieży, doro­słych oraz senio­rów. Wśród naszych usług znaleźć można protetykę, implantologię oraz ortodoncję. W naszym gabinecie dentystycznym wykorzystujemy tylko nowo­cze­sny sprzęt medycz­ny oraz zatrudniamy świetnie wyszkolony per­so­nel medyczny który ciągle dosko­na­li swoje kwa­li­fi­ka­cje i umie­jęt­no­ści z zakresu stomatologii.  

Wit Dental Clinic - KLINIKA IMPLANTOLOGII i ORTODONCJI

 

Nasz FacebookNasz InstagramWyślij e-mail

     
Treść serwisu prawnie chroniona © 2016 Wit Dental Clinic  |  Polityka prywatności  Projekt i wykonanie Quicknet