Dzięki specjalnych cementom stosowanym w stomatologii, stałe uzupełnienia protetyczne zostają przyklejone do własnych zębów, bez możliwości wyjmowania ich. Profesjonalnie wykonane swoim wyglądem nie różnią się od zębów prawdziwych a także zapewniają pacjentowi pełen komfort noszenia ich.


Wykonujemy następujące uzupełnienia stałe:

Wkłady koronowo-korzeniowe

 

Wkłady koronowo-korzeniowe stosowane w przypadku, gdy korona zęba w znacznym stopniu uległa zniszczeniu, natomiast korzeń pozostał zdrowy- pełni on wtedy funkcję naturalnego implantu. Umieszcza się na nim koronę protetyczną, wyglądem nie odbiegającą od zęba naturalnego. Wkłady koronowo-korzenne powstają ze stali, złota lub włókna szklanego.
 

korony pro­te­tyczne  

Korony porcelanowe, tzw. uzupełnienia jednozębowe

 

Korony porcelanowe, tzw. uzupełnienia jednozębowe wykorzystywane są w przypadku uszkodzeń korony zęba, niemożliwych do odbudowania przy pomocy tradycyjnych wypełnień. Korony protetyczne stosowane są samodzielnie- zastępując jednego zęba- lub większą ich ilość, tworząc tzw. most protetyczny. Z powodzeniem zastępują zniszczone twarde struktury zębów, przejmując ich funkcje, dodatkowo, o ile wykonane są w sposób profesjonalny, swoim wyglądem nie różnią się od naturalnych zębów. Korony protetyczne powstają z ceramiki (Zircon) lub połączenia ceramiki ze stopami metali (porcelana na złocie, stali lub tytanie).

 

mosty pro­te­tyczne  

Mosty porcelanowe, tzw. uzupełnienia wielozębowe

 

Mosty porcelanowe, tzw. uzupełnienia wielozębowe. Są one w stanie zastąpić większe braki w uzębieniu, poprzez utwierdzenie ich na pozostałych, zdrowych zębach. Ich zadaniem jest zarówno uzupełnienie braków w uzębieniu, jak i poprawa dykcji, zdolności gryzienia oraz prawidłowego ułożenia zębów, a także to co dla pacjentów najważniejsze- przywracają pewność siebie oraz piękny uśmiech.

umów się na wizytę w WitClinic
STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

Sto­ma­to­lo­gia zacho­waw­cza to zapo­bie­ga­nie próch­nicy oraz nowo­cze­sne lecze­nie już powsta­łych ubyt­ków.

ZOBACZ WIĘCEJ
CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

W zakre­sie chi­rur­gii sto­ma­to­lo­gicz­nej wyko­nu­jemy wszyst­kie zabiegi w obsza­rze jamy ustnej w znie­czu­le­niu miej­sco­wym, przy użyciu urzą­dze­nia The Wand.

ZOBACZ WIĘCEJ
IMPLANTOLOGIA ZĘBY W 1 DZIEŃ

IMPLANTOLOGIA
ZĘBY W 1 DZIEŃ

Implan­to­lo­gia pozwala na pełną i este­tyczną rekon­struk­cję
utra­co­nego uzę­bie­nia.

ZOBACZ WIĘCEJ
ORTODONCJA

ORTODONCJA

Orto­don­cja to lecze­nie zabu­rzeń zgryzu. Lecze­nie orto­don­tyczne pro­wa­dzimy w okre­sie uzę­bie­nia mlecz­nego, mie­sza­nego i sta­łego, czyli u dzieci, mło­dzieży i doro­słych.

ZOBACZ WIĘCEJ
ENDODONCJA TRADYCYJNA I POD MIKROSKOPEM

ENDODONCJA TRADYCYJNA I POD MIKROSKOPEM

Lecze­nie kana­łowe
odbywa się metodą tra­dy­cyjną
i mikro­sko­pową. Należy do naj­trud­niej­szych dzie­dzin sto­ma­to­lo­gii i jest naszą spe­cjal­no­ścią.

ZOBACZ WIĘCEJ
PROTETYKA

PROTETYKA

Pro­te­tyka zaj­muje się odbu­dową uszko­dzo­nych lub uzu­peł­nie­niem bra­ku­ją­cych zębów, co pozwala na rekon­struk­cję i reha­bi­li­ta­cję narządu żucia.

ZOBACZ WIĘCEJ
STOMATOLOGIA ESTETYCZNA WYBIELANIE

STOMATOLOGIA ESTETYCZNA WYBIELANIE

Sto­ma­to­lo­gia este­tyczna
pozwala kory­go­wać kolor,
kształt i wiel­kość zębów.

ZOBACZ WIĘCEJ
PROFILAKTYKA

PROFILAKTYKA

Klu­czem do pięk­nego i zdro­wego uśmie­chu jest pro­fi­lak­tyka. Zawsze lepiej zapo­bie­gać,
niż leczyć.

ZOBACZ WIĘCEJ
STOMATOLOGIA DZIECIĘCA

STOMATOLOGIA DZIECIĘCA

Sto­ma­to­lo­gia dzie­cięca
to troska o zdrowe zęby dziecka
oraz spo­soby ich lecze­nia

ZOBACZ WIĘCEJ
LECZENIE STAWÓW SKRONIOWO-ŻUCHWOWYCH

LECZENIE STAWÓW SKRONIOWO-ŻUCHWOWYCH

Nie­pra­wi­dłowe poło­że­nie krążka w stawie powo­duje zabu­rze­nia w pracy stawu, które mogą się obja­wiać dole­gli­wo­ściami ze strony stawu

ZOBACZ WIĘCEJ

Umów się na wizytę lub skontaktuj się z nami

     
Korzystając z usług WIT DENTAL CLINIC masz pewność, że otrzymujesz dostęp do wyso­ko­spe­cja­li­stycznego gabinetu stomatologicznego w którym zapewniamy pro­fe­sjo­nalną dia­gno­stykę i kom­plek­sowe lecze­nie zębów. WIT DENTAL CLINIC to usługi dentystyczne dla dzieci, mło­dzieży, doro­słych oraz senio­rów. Wśród naszych usług znaleźć można protetykę, implantologię oraz ortodoncję. W naszym gabinecie dentystycznym wykorzystujemy tylko nowo­cze­sny sprzęt medycz­ny oraz zatrudniamy świetnie wyszkolony per­so­nel medyczny który ciągle dosko­na­li swoje kwa­li­fi­ka­cje i umie­jęt­no­ści z zakresu stomatologii.  

Wit Dental Clinic - KLINIKA IMPLANTOLOGII i ORTODONCJI

 

Nasz FacebookNasz InstagramWyślij e-mail

     
Treść serwisu prawnie chroniona © 2016 Wit Dental Clinic  |  Polityka prywatności  Projekt i wykonanie Quicknet