Konkurs Wit Dental Clinic

Konkurs trwa od 12.09.2017r. do 30.09.2017 r.

 

REGULAMIN KONKURSU

1. Organizatorem konkursu oraz fundatorem nagrody jest Wit Dental Clinic z siedzibą w

    Warszawie ul. Nowoursynowska 145 E/U1, 02-776 Warszawa.

2. Konkurs odbywa się wyłącznie na tablicy Organizatora.

3. Konkurs odbywa się z dniem 12.09.2017r., a jego zakończenie nastąpi w dniu 30.09.2017r.

4. Uczestnikiem konkursu może być każdy, kto spełni warunki konkursu oraz posiada ukończone

    18 lat . Pracownicy oraz osoby z najbliższej rodziny Organizatora są wyłączone z udziału w

     Konkursie.

5. Aby wziąć udział w Konkursie należy:

 -  polubić stronę Wit Dental Clinic www.facebook.com/WitDentalClinic

 -  udostępnić post konkursowy

 -  dodać komentarz, napisać w nim o swojej przyjaciółce/ przyjacielu

6. Zwycięzca zostanie wyłoniony drogą losowania. Ogłoszenie zwycięzcy nastąpi po

    30.09.2017r. na tablicy organizatora. Liczba Zwycięzców: jeden.

7. Wygraną jest zabieg "Wybielanie zębów metodą domową" od kliniki Wit Dental Clinic.

8. Warunkiem uzyskania nagrody jest brak przeciwwskazań do wykonania zabiegu.

9. Warunkiem uzyskania nagrody jest podanie prawidłowych danych Uczestnika. Nagrody nie

    można przekazać osobie trzeciej, ani wymienić ją na równoważność pieniężną.

10.Zgłaszając się do konkursu Uczestnik wyraża swoją zgodę na publiczne ogłoszenie wyników,

    Wzięcie udziału jest automatycznym wyrażeniem zgody na umieszczenie danych osobowych

     takich jak imię i nazwisko (lub "nick name" używany przez Uczestnika konkursu na jego

     profilu) przez Organizatora konkursu na jego tablicy.

11.Zwycięzca zobowiązany jest do zgłoszenia się i odbioru nagrody w terminie 14 dni od daty

     ogłoszenia wyniku (po wcześniejszym ustaleniu terminu przyjścia telefonicznie 22 405 44 30

     lub 602 539 628). W przeciwnym przypadku nagroda przechodzi na własność Organizatora.

12.Osoby biorące udział w Konkursie wyrażają zgodę na gromadzenie, przetwarzanie, oraz

     wykorzystywanie  danych osobowych przez Wit Dental Clinic z siedzibą w Warszawie ul.

     Nowoursynowska 145 E/U1.

13.Facebook. com  nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z

     organizacją konkursu na łamach serwisu.

 

 

 

 

 

 

 

umów się na wizytę w WitClinic
STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

Sto­ma­to­lo­gia zacho­waw­cza to zapo­bie­ga­nie próch­nicy oraz nowo­cze­sne lecze­nie już powsta­łych ubyt­ków.

ZOBACZ WIĘCEJ
CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

W zakre­sie chi­rur­gii sto­ma­to­lo­gicz­nej wyko­nu­jemy wszyst­kie zabiegi w obsza­rze jamy ustnej w znie­czu­le­niu miej­sco­wym, przy użyciu urzą­dze­nia The Wand.

ZOBACZ WIĘCEJ
IMPLANTOLOGIA ZĘBY W 1 DZIEŃ

IMPLANTOLOGIA
ZĘBY W 1 DZIEŃ

Implan­to­lo­gia pozwala na pełną i este­tyczną rekon­struk­cję
utra­co­nego uzę­bie­nia.

ZOBACZ WIĘCEJ
ORTODONCJA

ORTODONCJA

Orto­don­cja to lecze­nie zabu­rzeń zgryzu. Lecze­nie orto­don­tyczne pro­wa­dzimy w okre­sie uzę­bie­nia mlecz­nego, mie­sza­nego i sta­łego, czyli u dzieci, mło­dzieży i doro­słych.

ZOBACZ WIĘCEJ

Umów się na wizytę lub skontaktuj się z nami

     
Korzystając z usług WIT DENTAL CLINIC masz pewność, że otrzymujesz dostęp do wyso­ko­spe­cja­li­stycznego gabinetu stomatologicznego w którym zapewniamy pro­fe­sjo­nalną dia­gno­stykę i kom­plek­sowe lecze­nie zębów. WIT DENTAL CLINIC to usługi dentystyczne dla dzieci, mło­dzieży, doro­słych oraz senio­rów. Wśród naszych usług znaleźć można protetykę, implantologię oraz ortodoncję. W naszym gabinecie dentystycznym wykorzystujemy tylko nowo­cze­sny sprzęt medycz­ny oraz zatrudniamy świetnie wyszkolony per­so­nel medyczny który ciągle dosko­na­li swoje kwa­li­fi­ka­cje i umie­jęt­no­ści z zakresu stomatologii.  

Wit Dental Clinic - KLINIKA IMPLANTOLOGII i ORTODONCJI

 

Nasz FacebookNasz InstagramWyślij e-mail

     
Treść serwisu prawnie chroniona © 2016 Wit Dental Clinic  |  Polityka prywatności  Projekt i wykonanie Quicknet